Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

CURRICULUM VITAE

email: mandel@vse.cz
Vědecká a odborná činnost
1993 – 1998 poradce viceguvernéra v České národní bance
1994 –   člen a předseda výkonné rady časopisu Politická ekonomie
1994 – 2008 člen a předseda výkonné rady časopisu Prague Economic Papers
2000 – 2006 člen vědecké rady VŠE
2002 –            člen vědecké rady Fakulty managementu v J. H.
2003 –            člen akademické rady Newton College
2003 –            člen vědecké rady Fakulty financí a účetnictví
2004 –            člen redakční rady časopisu Statistika

Výzkumné práce
Kursový vyrovnávací proces platební bilance. EÚ ČSAV v Praze, hl. řešitel Ing. L. Klausová, CSc. (obhájeno v roce 1991).
Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR. VŠE v Praze, hl. řešitel Doc. M. Mandel (obhájeno v roce 1995).
Transmisní mechanismy měnové politiky v podmínkách české ekonomiky. ČNB Institut ekonomie, řešitelé Doc. M. Mandel a  Doc. J. Kodera, obhájeno v roce 1997, výzkumná práce č. 76.
Poptávka po likvidních aktivech (aplikace na ČR). GAČR 402/96/1440, hlavní řešitel Doc. J. Kodera (obhájeno v roce 1999).
Dynamika výnosnosti aktiv (aplikace na ČR). GAČR 402/00/0439, hlavní řešitel Doc. J. Kodera (obhájeno v roce 2002).
Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy. GAČR 402/03/1292, hlavní řešitel Doc. M. Mandel (obhájeno v roce 2005).
Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé. GAČR 402/06/0209, hlavní řešitel Prof. M. Mandel (zahájeno v roce 2006)

Publikační činnost (výběr)

Články:
Mandel, M.: Devaluation and Fixed Exchange rate. Russian and East European Finance and Trade, 1994, No. 6.
Mandel, M.: The Price Elasticities of Demand in the Foreign Trade and their Influence on the Balance of Trade and the Foreign Exchange Rate (Using Czechoslovakia in 1990 – 1992 as an Example). Russian and East European Finance and Trade, 1994, No. 6.
Mandel, M.: Proces sterilizace přílivu zahraničního kapitálu v České republice. Politická ekonomie, 1994, č. 5.
Dvořák, P., Mandel,  M.:  K typologii rozpočtových deficitů. Finance a úvěr, 1995, č. 10 a 11.
Mandel, M. a Kodera, J.: Monetární přístup k automatickému vyrovnávacímu procesu obchodní bilance. Politická ekonomie, 1995, č. 1
Mandel, M. a Tomšík, V.: Vývoj platební bilance ČR pohledem modelu IS-LM-BP. Politická ekonomie, 1997, č. 4.
Mandel, M. a Kodera, J: Řízení peněžní zásoby pomocí úrokové sazby. Politická ekonomie, 1998, č. 1.
Mandel, M.: Efektivní tržní klasifikace: model a aplikace. Finance a úvěr, 2000, č. 9.
Mandel, M. a Tomšík, V.: Konvergence transformujících se ekonomik k EU z hlediska vnitřní a vnější rovnováhy. Finance a úvěr, 2001, č. 6.
Mandel, M. a Tomšík, V.: Monetary and Fiscal Policy Mix in Czech Republic: Empirical Verification of the Principle of Effective Market Classification. Eastern European Economics, July – August 2001.
Mandel, M. a Durčáková, J.: Exchange Rate, Inflation and real Economic Growth in Transitive Economies. Prague Economic Papers, 2002, č. 2.
Mandel, M., Tomšík, V: The Role of External and Internal Balance in  the Convergence Process of Central and Eastern Transformation Economies to the EU. European Economic and Political Issues, Nova Science Publishers, Inc., New York 2004, Vol. 8, pp. 55-68, ISBN 1-59033-766-2.
Durčáková, J., Mandel, M. a Tomšík, V.: Puzzle in the Theory of Uncovered Interest rate Parity – Empirical Verification for Transitive Countries. Finance India, Vol. XIX, June 2005, No. 2, p. 449 – 464.
Brada, J. C., Mandel, M. a Tomšík, V.: Intertemporální přístup k platební bilanci: vztah míry úspor a míry investic v bohatých, chudých a tranzitivních ekonomikách. Politická ekonomie, Vol. 56, 2008, č. 2.
Mandel, M. a Tomšík, V.: External Balance in a Transition Economy: The Role of Foreign Direct Investments. Eastern European Economics, Vol. 46, 2008, No. 4.
Mandel, M. a Tomšík, V.: Relativní verze teorie parity kupní síly: Problémy empirické verifikace. Politická ekonomie, Vol. 56, 2008, č. 6.


Učební texty:

Durčáková, J., Mandel, M.: Mezinárodní finance (3. rozšířené a doplněné vyd.). Management Press, Praha 2007. 487 s. ISBN 978-80-7261-170-6.
Mandel, M., Tomšík V.: Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice (2. rozšířené vydání). Management Press, Praha 2008. 360 s. ISBN 978 – 80-7261-185-0.
Revenda, Z., Mandel, M., Kodera, J., Musílek, P. Dvořák, P., Brada J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví (4. vyd.). Management Press, Praha 2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1.