Témata bakalářských prací

Název Vedoucí Typ práce
Aktuální reformy k dalšímu posílení bank v EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza nebankovních finančních zprostředkovatelů doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza rizikových faktorů v rámci tzv. IRB přístupu při propočtu úvěrového rizika investičního portfolia doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza vybrané nadnárodní finanční skupiny doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Bankovní systém ve Spojených státech amerických doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Basel II a propočet kapitálového požadavku k tržním rizikům doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Dekompozice rizikových limitů ve vazbě na kreditní riziko banky doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Diskuse nad svrchovanými expozicemi finančních institucí doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Evropský systém pojištění vkladů doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Finanční konglomeráty v EU a v ČR doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Institucionální uspořádání regulace a dohledu v ČR a ve vybraných zemích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Islámské bankovnictví doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Konstrukce tzv. prémií za riziko pro potřeby oceňování aktiv doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Licenční politika v EU a ČR doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Makroobezřetnostní politika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Měření kreditních rizik doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Měření úrokových a měnových rizik ve finanční či nefinanční instituci doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Nové postupy v klasifikaci finančních pohledávek v EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Nové přístupy ke kategorizaci finančních pohledávek v EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Obezřetnostní zacházení s nevýkonnými aktivy doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Oceňování OTC derivátů - úrokových a měnových doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Ochrana spotřebitele na finančních trzích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Ochrana spotřebitele na finančním trhu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Problematika dekompozice rizikových limitů ve vazbě na kreditní riziko banky doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Problematika testování správnosti postupů řízení rizik ve finanční instituci doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Problematika zajišťování rizik s přihlédnutím k zachycování tzv. zajišťovacích instrumentů v účetnictví doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Regulace a dohled nad finančními institucemi v Kazachstánu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Regulace a dohled nad finančními institucemi ve vybraných zemích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Regulatorní revize IRB přístupu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Řízení kreditních rizik v podmínkách vybrané instituce doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Řízení tržních rizik ve finančních institucích a problematika dekompozice rizikových limitů doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Současná pozice ratingu a ratingových agentur ve vazbě na regulaci finančního trhu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Stavební spoření doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Teorie měření rizik a vlastnosti měr rizik doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Testování správnosti postupů řízení rizik v bance doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Úvěrové registry jako nástroj snižování úvěrového rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Value - at - Risk a její vlastnosti jako míry rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Volba vlastního tématu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vybrané metody měření a řízení úvěrového rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Využití úvěrového scoringu při hodnocení kreditního rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj hypotečního trhu v České republice doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj sektoru družstevních záložen doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj trhu spotřebitelských úvěrů v České republice doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj zadlužení domácností v ČR doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Zadlužení zemí EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Zátěžové testy bank doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Způsoby zajišťování úrokových a měnových rizik doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza finanční gramotnosti finančních poradců v ČR doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza finančních pohledávek v České republice doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza nových principů v rámci regulace Basel III doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza úvěrového rizika země doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza vývoje kvality bankovních portfolií doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Bankovní systém ve Spojených státech amerických doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Dekompozice rizikových limitů ve vazbě na kreditní riziko banky doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Externí a interní audit v bankách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Finanční konglomeráty a jejich regulace a dohled doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Finanční systém Španělska doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Finanční systém Velké Británie doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Funkce treasury v bankovní praxi doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Jednotný mechanismus pro řešení krizí a jeho možné dopady doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Komparace uplatňovaných postupů regulace a dohledu v Evropě a Spojených státech amerických doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Makroobezřetnostní politika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Marketingový mix ve finančních službách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Metody snižování úvěrového rizika v bankách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Pravidlá likvidity podľa Basel III doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Predikce dopadů Basel III doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Predikce dopadů Basel III na bankovní sektor doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Rating a ratingové agentury doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Ratingový proces a pôsobenie ratingových agentúr ako súčasť finančného trhu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Řízení kreditního rizika v bankách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Řízení operačního rizika ve finanční instituci doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Řízení rizik finančního systému doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Role ECB v dohledové činnosti finančního trhu EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Role interního auditu při řízení operačního rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Stínové bankovnictví doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Systémové riziko na finančních trzích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Systémově významné banky a jejich regulace doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Úloha ratingových agentur na finančních trzích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Vliv Basel III na řízení likviditního rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Vliv Basel III na řízení rizik v bankách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
volba vlastního tématu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Využití finančních derivátů při řízení rizik státního dluhu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Vývoj finančních institucí v Rusku doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Zátěžové testy bank doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Historie sekuritizace a způsoby sekuritizace aktiv s důrazem na sekuritizaci cenných papírů. oteční krize v USA a v Evropě. Vliv MBS a ABS a vliv GSEs (Government Sponsored Entities) na vznik hypoteční krize. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Mezinárodní investování a vliv daňových aspektů na rozhodování investora. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
1. Analýza vybrané ekonomické krize (vybraných ekonomických krizí), její příčiny a důsledky. Společenské prostředí doprovázející krizi. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
2. Způsoby financování hypotečního trhu ve vybraných zemích. Možnosti popisu stability hypotečního trhu. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
3. Hypotéční úvěry (hypotekární jištěné úvěry) a historický vývoj tohoto produktu. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
4. Hypoteční krize v USA a v Evropě. Vliv MBS a ABS a vliv GSEs (Government Sponsored Entities) na vznik hypoteční krize. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Analýza vybrané ekonomické krize, její příčiny a důsledky doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Bankovní systém ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Burzovnictví na území Československa v letech 1919 - 1939 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Burzovnictví na území ČR v letech 1919 - 1939 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Cenné papíry obchodované na území Československa v letech 1919 - 1939 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Daňové aspekty investování doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Daňové aspekty investování a jejich vliv na výnosnost a rizikovost investic. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Daňové ráje a jejich význam při investování doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Daňové ráje a jejich význam pro investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Daňové ráje a off-shoreové společnosti doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Fungování forexových trhů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie cenných papírů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie centrálního bankovnictví ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie technické analýzy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie vybraného investičního instrumentu (akcie, dluhopis aj.) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie zjišťování RPSN (APR) v různých zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Hypoteční úvěry a způsoby jejich financování ve vybraných zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Internet jako zdroj finančních a ekonomických informací doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Internetovské informační zdroje pro drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investiční produkty bank pro drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investiční produkty určené pro drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do měnových kovů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do mezinárodně diverzifikovaného portfolia aktiv s ohledem na měnové kurzy a na daňové aspekty investování. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do předmětů sběratelské a umělecké povahy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do předmětů umělecké a sběratelské povahy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování na forexovém trhu doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování na forexových trzích z pohledu drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování s využitím nestandardních investičních instrumentů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Islámské bankovnictví doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Kolektivní investování ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Komoditní peníze doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Kryptoměny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Lichva a lichevní úrok doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Matematické modely řízení rizik využívané v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Měnové systémy na území Rakouska a Rakouska-Uherska před rokem 1919 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Monetární a fiskální reakce (řešení) na hypoteční krizi (finanční krizi). doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Nebankovní instituce ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Obchodování elektrickou energií doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Porovnání vybraného bankovního produktu v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Přeshraniční toky elektřiny a srovnání pozice ČR (vývoz, dovoz) na evropském trhu s elektřinou se srovnatelnými státy v Evropě doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Rané formy peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Regulatorní reakce na hypoteční krizi (finanční krizi). doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Téma dohodnuté po dohodě s vedoucím práce doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Trh dodávek energií koncovým zákazníkům v ČR: srovnávací analýza finančních ukazatelů dodavatelů energií dle dostupných finančních výkazů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Vývoj vlastního automatizovaného obchodního systému doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Způsoby emise státních dluhopisů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Analýza spekulačních bublin na finančních trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza vybrané ekonomické krize doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza vybrané investiční příležitosti doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Bankovnictví v daňových rájích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Bimetalické měnové standardy (bimetalismus) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Daňové ráje a off-shoreové společnosti doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Dopady německé spotové ceny elektřiny na českou spotovou cenu elektřiny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Ekonomická analýza vybrané investiční příležitosti doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Faktory ovlivňující futures premium vzhledem k spotové ceně na německém energetickém trhu s elektřinou doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Finanční zprostředkování z pohledu drobného klienta doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historické formy derivátů obchodovaných na finančních trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie centrálního bankovnictví ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie oceňování derivátů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie regulace kapitálových trhů na území Československa a ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie zjišťování RPSN (APR) v různých zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Identifikace nadměrného obchodování (churning) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Internet jako zdroj finančních a ekonomických informací doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Investování do měnových kovů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Investování s využitím nestandardních investičních instrumentů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Islámské bankovnictví doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kolektivní investování a Individual Retirement Account (IRA) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kolektivní investování ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Konstrukce akciových či obligačních portfolií doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kryptoměny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Lichva a lichevní úrok doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Matematické modely používané při řízení rizik v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Matematické modely řízení rizik využívané v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Nelegální praktiky na kapitálových trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Německá hyperinflace po 1. sv. válce - příčiny a řešení doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Nestandardní měny a měnám podobné instumenty doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Podpora obnovitelných zdrojů v ČR a její efektivita, náklady podpory OZE, efektivita systémů povinného výkupu a zelených bonusů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení akciových, měnových a úvěrových rizik ve finančních i nefinančních institucích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení kreditních rizik ve finančních i nefinančních institucích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení úvěrových rizik v bankách a nebankovních subjektech doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Sekuritizace aktiv doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Současné burzovnictví - Fungování moderních kapitálových trhů, komparativní analýz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Téma dohodnuté s vedoucím diplomové práce doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Teorie her a spotové trhy s elektřinou: aplikace pro vnitrodenní trh v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Teorie investování - technická a fundamentální analýza doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Úloha finančních trhů při provádění měnové a fiskální politiky doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj bankovního sektoru v německy mluvících zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj bezhotovostních forem peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj hotovostních forem peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Způsoby emise státních dluhopisů vybraných zemí doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Způsoby investování kvalifikovaných investorů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza čisté investiční pozice/zahraniční zadluženosti vybrané země doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza korelačních koeficientů různých typů aktiv doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza vnější ekonomické rovnováhy ČR (analýza vývoje stavových i tokových proměnných a jejich souvislosti s měnovým kursem) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza vývoje platební bilance vybrané ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza vývoje vnější ekonomické rovnováhy USA a měnového kurzu USD od konce II. světové války do současnosti doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Financial frouds and their impact while investing doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Hedgeové fondy na devizovém trhu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Kapitálové kontroly při odlivu kapitálu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Konvergenční proces k EMU a problém vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Kurzová politika švýcarské centrální banky po roce 2008 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Měnové deriváty v rámci řízení kurzového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Měnové války/manipulace s kurzem doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Metodika vykazování exportu a importu zboží a služeb a její dopad na běžný účet platební bilance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Metodologické změny ve statistikách platební bilance a čisté investiční pozice doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Metody predikce měnového kurzu a analýza měnového kurzu vybrané země doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Možnosti a metody řízení kurzového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Nekonvenční nástroje měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Oceňování měnových swapů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Odliv kapitálu z emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Politika cílování inflace (teoretická východiska, porovnání zkušeností centrálních bank) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Porovnání kurzové politiky v tranzitivních ekonomikách doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Posílení dolaru a zahraniční zadlužení emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Postavení USD jako globální rezervní měny a hlavní měny v mezinárodním obchodním styku doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Příčiny, průběh a důsledky americké hypoteční a světové finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Přínosy a náklady přímých zahraničních investic doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Příprava na vstup Slovenska/Slovinska do EMU z hlediska plnění konvergenčních kritérií doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Rovnovážná hodnota čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Strategie exitu z nestandardních měnových nástrojů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Systémy elektronického obchodování na devizových trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Teorie behaviorálních financí doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Teorie nekryté úrokové parity a vývoj měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Volba vlastního tématu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Výhody a nevýhody vstupu do EMU pro ČR doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Výnosy zahraničních investorů v platební bilanci doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Vývoj struktury devizového trhu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Význam běžných a kapitálových transferů pro platební bilanci doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Význam výnosů a transferů pro rovnováhu běžného účtu platební bilance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Vztah kurzu, cen komodit a hospodářského růstu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Zhodnocení politiky ECB 10 let po jejím vzniku z pohledu jejího dopadu na jednotlivé národní ekonomiky eurozóny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Alternativní metody odhadu potenciálního produktu a produkční mezery: odhad pro Českou republiku doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza exportu kapitálu Německa po zavedení eura doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza konkurenceschopnosti prostřednictvím indexu RCA (revealed comparative advantages) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza příčin odlivu kapitálu z Číny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza přidané hodnoty exportu a importu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza systémového přebytku likvidity bankovního systému a strategie exitu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza trendů v řízení devizových rezerv centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza vlivu změny měnového kurzu CZK/EUR na ziskovost vybraných společností se orientujících na export a import doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bankovní krize jako krize financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bankovní sektor v transmisním mechanismu měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bilanční recese - teorie a její aplikace na příkladu finančních krizí doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Carry trades a jejich vliv na dynamiku kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Devizové swapy při řízení likvidity individuální banky a bankovního systému doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dluhová deflace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dluhové cenné papíry jako zdroj financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dopady kurzového závazku na dluhopisový trh a trh úrokových derivátů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Důsledky politiky nulových úrokových sazeb centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dynamika růstu bankovních úvěrů a financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dynamika úrokových sazeb v rámci globální finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Ekonomické faktory mezinárodní konkurenceschopnosti doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Externí a interní konkurenceschopnost zemí v rámci Eurozóny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční a dluhové bubliny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční akcelerátor a úvěrový cyklus doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční stabilita a systémové významné instituce doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Fiskální implikace normalizace bilancí centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Forward Guidance - komunikace v rámci měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Internacionalizace čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Jednotkové mzdové náklady a mezinárodní konkurenceschopnost ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Konkurence Číny na světovém trhu/Analýza konkurenceschopnosti zemí Post China 16 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Konvergenční procesy pro globální finanční krizi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kreditní riziko měnových operací centrální banky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Krize z pohledu teorie sekulární stagnace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kryté a nekryté dluhopisy jako zdroj financování bank v rámci finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kurzová politika jako nástroj měnové expanze doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kurzové intervence a manipulace s kurzem na příkladu CHF/USD a JPY/USD doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování a utahování doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování Fedu a dolarové zadlužení emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování v Japonsku doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu s elktřinou v ČR, vývoj a dopad na efektivitu trhů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Lucasův paradox a čistá investiční pozice země doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Makroekonomické efekty bankovních krizí doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika a bubliny na dluhopisových trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika a oddlužení ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika v prostředí předlužení veřejných rozpočtů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Mezinárodní insolvence ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Modely rovnovážného měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Monetární implikace normalizace bilancí centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Návrat měnové politiky Fedu k normálu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Oddlužení v případě neudržitelného mezinárodního zadlužení doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Past likvidity a finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Podmínky financování bank a facility centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Pojetí "lender of last resort" a "market maker of last resort" v politice centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Přebytek běžného účtu a vnější nerovnováha doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Programy outright nákupů aktiv Eurosystému a jejich měnové důsledky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Redistribuční efekty kvantitativního uvolňování doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Řízení aktiv suverénních fondů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Řízení státního dluhu v České republice - alternativy, komparace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Rovnovážná hodnota čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Sekundární trh s úvěry a jeho význam pro financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Strategie exitu a její dopady na emerging ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
TARGET 2 a nerovnováhy v platební bilanci Eurozóny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie grafů a mikrostrukturní přístup k analýze finančních trhů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie reálného měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie sekulární stagnace - příčiny a důsledky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT OF FOREIGN EXCHANGE EXPOSURE IN MULTINATIONAL COMPANY doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Úvěrový cyklus a externí finanční prémie doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vývoj devizových rezerv po kolapsu cen ropy a snížení tempa růstu Číny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam a vývoj směnitelnosti čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam bilance primárních důchodů pro dynamiku hrubého národního důchodu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam repo mezibankovního trhu pro financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vzájemné souvislosti spotřeby a ekonomického předlužení doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vztah kurzu, cen komodit a hospodářského růstu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zahraniční zadlužení a zahraniční dluh bankovního sektoru doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zahraniční zadluženost a vnější rovnováha doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zajištěný a nezajištěný dluh v rámci ekonomického cyklu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Adekvátnost devizových rezerv vybraných ekonomik prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Americký dolar jako mezinárodní rezervní měna prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Analýza devizového trhu v České republice prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Analýza devizového trhu ve vybraných zemích prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Devizové rezervy Číny a jejich úloha při řešení finanční krize prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Finanční a měnová krize na Islandu a její důsledky ve vybraných evropských ekonomikách prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Fundamentální analýza kurzu vybrané měny prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Japonský jen ve struktuře mezinárodních devizových rezerv prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Komparace systémů měnového kurzu ve vybraných evropských tranzitivních ekonomikách prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Krize mezinárodní likvidity a rozpad brettonwoodského měnového systému prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Kurzová politika ve vybraných zemích prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Možnosti minimalizace kurzového rizika prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Řízení kurzového rizika prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Švýcarský frank jako mezinárodní rezervní měna prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Systém měnového kurzu vybraných měn prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Systémy měnových kurzů vybraných asijských zemí prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Technická analýza na devizovém trhu prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Translační devizová expozice prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Vliv kurzu čínského juanu na zahraničně obchodní vztahy Číny prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Vývoj měnového kurzu vy vybrané ekonomice prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Význam britské libry jako mezinárodní rezervní měny prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Význam eura ve struktuře mezinárodních devizových rezerv prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Vzájemné souvislosti platební bilance, měnového kurzu a devizových rezerv prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. BP
Adekvátnost devizových rezerv tranzitivních ekonomik prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Cílování inflace v České republice: historie a současná situace v podmínkách globální finanční krize prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Devizový trh a příčiny jeho nestability (na základě analýzy ve vybraných zemích) prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Euro area countries and the efficiancy of ECB monetary policy with regard to the principles of OCA     prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Euro area countries and the efficiancy of ECB monetary policy with regard to the principles of OCA prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Globální finanční krize a měnová politika centrálních bank (příklad vybraných zemí) prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Globální finanční krize a mezinárodní likvidita (příklad vybraných zemí) prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Globálni finančníá krize a měnová politika centrálních bank (příklad vybraných zemí) prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Komparace monetární politiky ECB a ČNB z pohledu vnější a vnitřní rovnováhy. prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Managing of foreign exchange risk in software development company prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Měnová politika Maďarské národní banky a možnost zavedení eura v Maďarsku prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Měnová politika NBS a proces konvergence k EMU prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Měnová politika NBS a zavedení eura prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Mezinárodní likvidita a systémy měnových kurzů (příklad vybraných zemí) prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Přínosy a náklady přijetí společné evropské měny v malé otevřené ekonomice (na příkladu vybrané země) prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Souvislosti platební bilance a měnového kurzu (analýza a komparace vybraných ekonomik) prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Společná evropská měna v malé otevřené ekonomice:příklad Slovenska prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Technická analýza na devizovém trhu prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Vzájemné souvislosti úrokových sazeb a měnových kurzů (na příkladu vybraných zemí) prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Zhodnocení mechanismu ERM II z hlediska vnitřní a vnější rovnováhy prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Zhodnocení významu systému měnového kurzu při vzniku a řešení měnových krizí prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. DP
Analýza finanční krize v prostředí ukrajinského bankovního systému Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Co si myslí zákazníci o bankách? Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Dopad finanční krize na ruský bankovní sektor Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Důvody krize sektoru družstevních záložen v ČR Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Jak ovlivňuje likvidita trhu pohyby kurzů? Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Jsou větší banky efektivnější? Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Obchodní strategie technické analýzy pro méně likvidní měnové páry Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Úspěšnost fundamentálních faktorů při předvídání krizí 2007-2014 Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Velikost bankovního sektoru v malých otevřených ekonomikách a jejich odolnost na krizi Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Analýze vývoje platební bilance vybrané ekonomiky Ing. Martin Houštecký BP
Devizové intervence jako nástroj měnové politiky - případ vybrané ekonomiky Ing. Martin Houštecký BP
Dopady možného vystoupení Velké Británie z Evropské unie na britskou ekonomiku Ing. Martin Houštecký BP
Je Kanada optimální měnovou oblastí? Ing. Martin Houštecký BP
Měnová politika Bank of England v průběhu finanční a hospodářské krize Ing. Martin Houštecký BP
Měnová politika Evropské centrální banky v průběhu finanční a hospodářské krize Ing. Martin Houštecký BP
Měnová politika Federálního rezervního systému v průběhu finanční a hospodářské krize Ing. Martin Houštecký BP
Měnová politika Švýcarské národní banky v průběhu finanční a hospodářské krize Ing. Martin Houštecký BP
Vliv světové sportovní události na devizový kurz hostitelské ekonomiky - případ vybrané ekonomiky Ing. Martin Houštecký BP
Analýza impulse response v modelech cílování inflace prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. BP
Dixitův Stiglitzův agregátor a jeho využití v modelech NKE prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. BP
Parametrický odhad modelu GARCH v prostředí Mathematica prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. BP
Parametrický odhad modelu GARCH v prostředí Matlab prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. BP
Phillipsova křivka v modelech cílování inflace prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. BP
Potenciální produkt, teorie a metody determinace prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. BP
Využití programu DYNARE pro experimenty s modely NKE prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. BP
Využití vektorové autoregrese při cílování inflace. prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. BP
Analýza finančních dat metodami ekonofyziky prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. DP
Analýza komoditních trhů pomocí nelineárních metod prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. DP
Experimenty s odhady Kaldorova modelu na konkrétní ekonomiku. prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. DP
Využití diferenciálních rovnic se zpožděním pro modelování hospodářského cyklu. prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. DP
Využití metody optimální transformace pro makroekonomické analýzy prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. DP
Využití programu DYNARE pro experimenty s modely NKE prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. DP
Využití vektorové autoregrese při cílování inflace. prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc. DP
Rašínova deflační politika doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
"Orthodox Currency Board" versus "Currency Board - Like" doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Cílováni inflace v ČR doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Deflace a měnová politika centrální banky doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Devizové intervence doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Dluhová krize v eurozóně a její vliv na postavení eura doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Indikátory včasného varování před měnovou krizí doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Komunikace jako prvek měnové politiky doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Měnová krize ve zvolené zemi doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Měnová politika Bank of England po finanční krizi 2007/2008 doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Měnová politika v praktické hospodářské politice po 2. světové válce doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Měnové odluky v české historii doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Měnový výbor a jeho realizace ve zvolené zemi doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Možnosti předcházení tvorby "bublin" na trzích aktiv doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Nejdůležitější etapy ve vývoji měnové politiky vybrané centrální banky (Fed, BoE, ECB) doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Nejvýznamnější etapy ve vývoji centrálního bankovnictví na českém území do roku 1989. doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Nekonvenční nástroje měnové politiky (na příkladu některé centrální banky) doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Optimální měnová oblast - výhody a nevýhody vstupu ČR do eurozóny doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Pozitiva a úskalí cílování inflace doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Rašínova deflační politika doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Srovnání měnové politiky americké CB (resp. CB jiné země) v období Velké hospodářské krize a v současnosti doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Téma dle vlastního výběru studentů doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Teoretické spory o povahu nabídky peněz doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Vliv rozhodování CB na trh státních dluhopisů doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Vliv různých teoretických přístupů na uspořádání měnových poměrů v ČSR po roce 1918 doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Výhody a nevýhody společné měny eura v současné krizi (na příkladu Slovenska resp. jiné země) doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Výjimky z plnění inflačních cílů doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
význam měnového výboru pro splnění měnového kritéria na příkladu některé země (Estonsko, Litva) doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Význam zlata v měnové historii doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Vznik koruny československé doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. BP
Alternativy centrálního bankovnictví a možnosti jejich praktické realizace doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Analýza aplikace cílování inflace v měnově politické praxi ČNB doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Centrální bankovnictví - okolnosti vzniku, vývoj a perspektivy doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Cílování inflace doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Cílování inflace v podmínkách hrozby deflačních tlaků doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Deflace doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Dluhová krize a perspektivy dalšího vývoje eurozóny doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Historické mezníky v měnové politice ČNB doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Komparace ukazatelů nominální a reálné konvergence ČR a SR k EMU v letech 2004-09. doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Konkrétní centrální banka, její vznik a fungování v současnosti. doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Měnová a fiskální politika v rámci EMU a jejich úskalí doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Měnová politika americké centrální banky a její vliv na vývoj americké ekonomiky doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Měnová politika ČNB a perspektivy přijetí eura doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Možnost návrhu vlastního tématu ze strany studentů. doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Nejvýznamnější etapy ve vývoji centrálního bankovnictví na českém území do roku 1989. doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Nekonvenční nástroje měnové politiky a jejich účinnost doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Vývoj kvantitativní teorie peněz a její aplikace v měnové politice centrálních bank doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
Změny v měnové politice Národní banky Slovenska po vstupu do EMU doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. DP
"Volitelné" téma z oblasti měnové politiky prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
"Volitelné" téma z oblasti mezinárodních financí prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Analýza amerických a německých vládních dluhopisů z pohledu českého investora prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Analýza korelací kursů národních měn: Jsou korelace v čase stabilní? prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Analýza krátkodobých a dlouhodobých dopadů přímých zahraničních investic na platební bilanci ČR prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Analýza platební bilance v souvislosti s výskytem měnových krizí prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Analýza vnější ekonomické rovnováhy ČR (analýza vývoje stavových i tokových proměnných a jejich souvislosti s měnovým kursem) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Analýza vývoje měnového kurzu ruského rublu v období 1991 - 2012 prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Analýza vývoje měnových kursů (případ zemí exportujících suroviny) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Analýza vývoje vnější ekonomické rovnováhy USA a měnového kurzu USD od konce II. světové války do současnosti prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Carry trade a vývoj kursů u nízko a vysoko úročených národních měn prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Fundamentální analýza volatility spotového kursu prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Fundamentální přístupy k determinaci měnového kurzu a jejich platnost v malé tranzitivní ekonomice prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Konvergenční proces k EMU a problém vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Kurzové riziko a metody jeho zajištění prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Metoda adaptivních klouzavých průměrů v technické analýze prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Metody predikce měnového kurzu prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Možnosti a metody řízení kurzového rizika prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Platebně bilanční přístup k měnovému kursu: predikce dalšího vývoje kursů tranzitivních ekonomik prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Politika cílování inflace (teoretická východiska, porovnání zkušeností centrálních bank) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Postavení USD jako globální rezervní měny a hlavní měny v mezinárodním obchodním styku prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Příčiny, průběh a důsledky americké hypoteční a světové finanční krize prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Přímé zahraniční investice a jejich význam při utváření vnější rovnováhy ekonomiky (příklad České republiky) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Přímé zahraniční investice v automobilovém průmyslu (analýza dopadů na českou ekonomiku) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Přímé zahraniční investice v oblasti automobilového průmyslu a jejich dopad na českou ekonomiku prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Příprava na vstup Slovenska do EMU z hlediska plnění konvergenčních kritérií prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Rating a jeho význam pro stanovení rizikových prémií prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Regulace bankovního trhu v ČR se zaměřením na cíle a oblasti regulace prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Rizika při mezinárodním investování na príkladu Ruské Federace prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Suverénní rating jako ukazatel finančního rizika (metodolgie a možnosti využití) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Suverénní rating jako ukazatel finančního rizika (metodologie a možnosti využití) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Technická analýza spotového kursu prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Technická analýza spotového kursu (aplikace indikátoru stochastic na denní data) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Teoretická východiska cílování inflace a zkušenosti s jeho praktickým využitím v České republice prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Teorie dvojího deficitu: komparace rovnováhy veřejných financí a platební bilance na příkladě Řecka a Itálie prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Vnější ekonomická rovnováha: komparace vývoje platební bilance Řecka a České republiky prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Význam bilance výnosů při vzniku nerovnováhy platební bilance: komparace tranzitivních ekonomik a vybraných zemí EMU prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Význam přímých zahraničních investic pro hospodářský vývoj Kazachstánu prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Země s vysokým podílem exportu surovin a specifika vývoje kursů jejich národních měn prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Zhodnocení politiky ECB 10 let po jejím vzniku z pohledu jejího dopadu na jednotlivé národní ekonomiky eurozóny prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Analýza vztahu úrokové míry a měnového kurzu v podmínkách malé otevřené ekonomiky prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Aplikace teorie životního cyklu v oblasti rovnováhy platební bilance (na příkladě pobaltských republik) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Evropská centrální banka: asymetrické dopady její měnové politiky prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Exchange market pressure: an evaluation using extreme value theory prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Konvergenční proces České republiky k Evropské měnové unii prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Krize v eurozóně pohledem platebních bilancí (případ Řecka) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Liberalizace čínského monetárního a bankovního systému (historický vývoj a rizik prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Liberalizace čínského monetárního a bankovního systému (historický vývoj a rizika) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Měnová politika a problém cenových bublin prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Měnová politika Federálního rezervního systému v období finanční a hospodářské krize prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Modely rovnovážného měnového kursu (příklad české koruny) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Proces nominální, reálné a strukturální konvergence k EMU (na příkladě zemí Vyšegradské čtyřky) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Řízení kurzového a úrokového rizika ve středně velkých firmách prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Spotřeba a rovnováha v době finanční globalizace prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Význam přímých zahraničních investic při utváření vnější rovnováhy země (případ zemí Visegrádské čtyřky a Slovinska) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Aktivita Mezinárodního měnového fondu při řešení finančních krizí doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
EURO doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Evropská banka pro obnovu a rozvoj doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Evropská investiční banka doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Finanční politika Mezinárodního měnového fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Komparace vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu ČR a SR doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Měnová politika Evropské centrální banky doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Mezinárodní banky rozvojových zemí doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Postavení a úloha Banky pro mezinárodní platby v mezinárodním měnovém systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Postavení Mezinárodního měnového fondu v mezinárodním měnovém systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Postavení Světové banky v mezinárodním finančním systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Připravenost České republiky na přijetí eura doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Reforma mechanismů činnosti MMF doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Reforma Mezinárodního měnového fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Analýza platební bilance ČR doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Analýza vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Komparace vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnovánu ČR a SR doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Kursová politika ČNB doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Měnová politika Evropské centrální banky doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Postavení ČR v Mezinárodním měnovém fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Postavení USD a EUR v mezinárodním měnovém systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Strategie vstupu ČR do kursového mechanismu ERM II doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Vývoj struktury devizových rezerv doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Chování rychlosti oběhu peněz v hospodářském cyklu (teorie a empirická analýza) Ing. Samy Metrah BP
Mikro a makroekonomické aspekty rakouské teorie hospodářských cyklů Ing. Samy Metrah BP
Srovnání úspěšnosti cílování inflace na příkladě vybraných CB od roku 1990 do současnosti Ing. Samy Metrah BP
Teoretické přístupy k problematice vlivu inflace a deflace na reálné hospodářství Ing. Samy Metrah BP
Vývoj měnově-politické úrokové sazby ČNB a její vliv na vývoj úvěrových agregátů Ing. Samy Metrah BP
Analýza emise peněz ve vybraných zemích prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Analýza vývoje oběživa ve vybraných zemích. prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Bankovní a finanční krize prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Drahé kovy jako peněžní fenomén v historii prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Historický vývoj peněz na českém území. prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Historický vývoj peněz na území starověkého Říma prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Komparace Etheru a Bitcoinu prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Komparace vybraných kryptoměn prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Kvantitativní uvolňování prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Měnová politika České národní banky prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Operace centrální bank a jejich dopady na úrokovou míru prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Operace centrální banky a jejich dopady na rezervy bank prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Peněžní vývoj v českých zemích od mincovní reformy ve 14. století prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Vztahy centrální banky a vlády prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Kvantitativní uvolňování - teorie a realita prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DisP
Bitcoin jako forma digiálních peněz prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Česká národní banka a perspektiva přijetí eura prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Cílování inflace - různé varianty prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Cílování inflace ve střední Evropě prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Formy peněz a způsoby emise ve vybraných ekonomikách prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Indikátory finančních krizí prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Inflace a deflace prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Měnová politika v Číně prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Měnová politika v EMU, USA, ČR a dalších zemích prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Modely institucionálního uspořádání finanční regulace a dohledu u nás a ve světě prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Nová basilejská dohoda jako zásadní změna v regulaci prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Úroková politika centrální banky a její vliv na řízení úrokových sazeb bank prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
USA a EMU - institucionální modely centrálního bankovnictví prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
"Land grabbing" - běžná forma (přímých) zahraničních investic? Ing. Ondřej Šíma BP
Arabské jaro - ekonomický pohled Ing. Ondřej Šíma BP
Austrálie pohledem monetární politiky v kontextu signifikantních změn ve světové ekonomice Ing. Ondřej Šíma BP
CDO a jejich role v rámci finanční krize 2007-2009 Ing. Ondřej Šíma BP
Cenové bubliny a měnová politika Ing. Ondřej Šíma BP
Dopad významných ekonomických událostí na platební bilanci USA Ing. Ondřej Šíma BP
Důsledky „nadměrné a náhlé“ apreciace měnového kurzu Ing. Ondřej Šíma BP
Efekt holandské nemoci v Austrálii Ing. Ondřej Šíma BP
Finanční krize 2007-2009: příčiny, průběh a následky Ing. Ondřej Šíma BP
Finanční krize 2008: příčiny, průběh a následky Ing. Ondřej Šíma BP
Hospodářský vývoj Německa po II. světové válce Ing. Ondřej Šíma BP
Investice do uměleckých předmětů v době nízkých úrokových měr Ing. Ondřej Šíma BP
Itálie: sever versus jih Ing. Ondřej Šíma BP
Konfrontace politických a ekonomických pohledů a jejich dopad na hospodářský vývoj: příklad evropských zemí Ing. Ondřej Šíma BP
Krize v eurozóně pohledem finanční stability Ing. Ondřej Šíma BP
Krize v eurozóně pohledem trhu kapitálu a jeho pohybu Ing. Ondřej Šíma BP
Krize v eurozóně pohledem trhu práce Ing. Ondřej Šíma BP
Kvantitativní uvolňování versus tzv."helicopter money" a jejich účinnost Ing. Ondřej Šíma BP
Makroekonomické důsledky nízkých úrokových měr Ing. Ondřej Šíma BP
Měnová politika Bolívie v kontextu zahraničního obchodu Ing. Ondřej Šíma BP
Nekonvenční měnová politika a její dopady na devizový kurz v rozvíjejících se ekonomikách Ing. Ondřej Šíma BP
Nekonvenční měnová politika a její dopady na platební bilanci (případ Brazílie) Ing. Ondřej Šíma BP
PIIGS a ti další: BELL, BRICS, MINT, Fragile five, Asijští tygři… Proč dochází k agregaci rozdílných ekonomik? Ing. Ondřej Šíma BP
Problematika tzv. holandské nemoci na příkladě vybraných států Ing. Ondřej Šíma BP
Řešení krize ve Venezuele Ing. Ondřej Šíma BP
Rovnovážný měnový kurz Ing. Ondřej Šíma BP
Srovnání příčin a průběhu hospodářské a finanční krize v periferii EMU (státy PIIGS) Ing. Ondřej Šíma BP
Technická analýza měnového páru na příkladu rozvíjející se a rozvinuté ekonomiky (příklad Mexika a Kanady) Ing. Ondřej Šíma BP
Teorie měnových krizí a jejich aplikace na země periferie eurozóny (tzv. PIIGS) Ing. Ondřej Šíma BP
Teorie optimálních měnových oblastí: regionální aspekty Ing. Ondřej Šíma BP
Teorie racionální volby v době iracionálního rozhodování Ing. Ondřej Šíma BP
Too sovereign too fail Ing. Ondřej Šíma BP
Transformace uzbecké ekonomiky po rozpadu SSSR Ing. Ondřej Šíma BP
Tvoří eurozóna tzv. optimální měnovou oblast? Ing. Ondřej Šíma BP
Zdravotní pojištění jako faktor zvyšující cenu výrobního faktoru práce Ing. Ondřej Šíma BP
(Částečná) exogenita determinace měnového kurzu jako narušení podmínky uplatňování teorií mezinárodního obchodu a vyrovnávacích procesů vnější nerovnováhy Ing. Ondřej Šíma DP
Anomálie ve vývoji měnového kurzu (v kontextu PPP) Ing. Ondřej Šíma DP
Anti money laundering Ing. Ondřej Šíma DP
Arabské jaro - ekonomický pohled Ing. Ondřej Šíma DP
Balance of Payments in case of the Netherlands (macroeconomic view) Ing. Ondřej Šíma DP
Čínské investice v Africe Ing. Ondřej Šíma DP
Dostupnost úvěrů pro malé a střední podniky v kontextu měnové politiky ECB (s akcentem na krizi eurozóny) Ing. Ondřej Šíma DP
Feldstein–Horioka puzzle Ing. Ondřej Šíma DP
Hospodářská politika a její vliv na ekonomický růst Ing. Ondřej Šíma DP
How can SAP help make Serbia great again? Ing. Ondřej Šíma DP
Investice, úspory a stárnutí obyvatel Ing. Ondřej Šíma DP
Irsko v kontextu krize eurozóny Ing. Ondřej Šíma DP
Jižní Amerika: ekonomika versus politika? Ing. Ondřej Šíma DP
Kapitálové kontroly v kontextu trilematu mezinárodní ekonomie Ing. Ondřej Šíma DP
Krize v eurozóně a finanční stabilita Ing. Ondřej Šíma DP
Krize v eurozóně: problém stavových či tokových veličin? Ing. Ondřej Šíma DP
Kvantitativní teorie peněz, měnová politika a reálná ekonomika Ing. Ondřej Šíma DP
Měnová politika a trh nemovitostí Ing. Ondřej Šíma DP
Měnová politika v kontextu ekonomického a politického vývoje států Latinské Ameriky Ing. Ondřej Šíma DP
Modely rovnovážného měnového kurzu - aplikace na země eurozóny Ing. Ondřej Šíma DP
Nekonvenční měnová politika a její dopady na devizový kurz v rozvíjejících se a vyspělých ekonomikách Ing. Ondřej Šíma DP
Nekonvenční měnová politika versus uvolňování kapitálových kontrol: stejný dopad na platební bilanci Ing. Ondřej Šíma DP
Odlišnosti a vzájemné paralely mezi „klasickými“ měnovými krizemi a „kvazi“ měnovými krizemi v monetární unii Ing. Ondřej Šíma DP
Platební bilance USA: vývoj před a po Velké recesi 2007-2009 Ing. Ondřej Šíma DP
Primární komodity a ekonomický vývoj Ing. Ondřej Šíma DP
Přístup ČR k eurozóně: komparace a zkušenosti států Pobaltí Ing. Ondřej Šíma DP
Trh práce v eurozóně: noví versus původní členové Ing. Ondřej Šíma DP
Trh práce, migrace a stárnutí obyvatel v kontextu měnové politiky Ing. Ondřej Šíma DP
Tvoří eurozóna tzv. optimální měnovou oblast? – vybrané aspekty Ing. Ondřej Šíma DP
Výskyt holandské nemoci v monetární unii Ing. Ondřej Šíma DP
Vývoj položek platební bilance v kontextu finančních krizí Ing. Ondřej Šíma DP
Zadlužení domácností v kontextu měnové politiky Ing. Ondřej Šíma DP
Zrušení hotovostních peněz Ing. Ondřej Šíma DP
Alternativní formy měnové politiky při nulové úrokové sazbě Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Analýza Pickettyho názoru na kapitál v 21. století Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Evaluace ziskovosti vybraných obchodních strategií založených na technické analýze Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Forecastování finančních trhů Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Konstrukce výnosové křivky Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Měnová politika: diskreční nebo podle pravidel? Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Mikrostruktura finančních trhů a její vliv na ceny finančních instrumentů Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Modelování dynamiky měnověpolitických úrokových sazeb Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Modelování poptávky po penězích Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Parametrický odhad modelu GARCH v prostředí Matlab Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Rovnovážný měnový kurz a makroekonomické dopady dlouhodobě nerovnovážného měnového kurzu Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Simulace vícerozměrného alpha stabilního rozdělení a její využití ve financích Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Srovnání odhadu modelu ARMA ve statistických a ekonometrických programových balíčcích a implikace pro uživatele Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Využití modelu dynamické stochastické celkové rovnováhy pro měnověpolitický účel Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Využití waveletové transformace pro modelování vzájemného působení finančních trhů Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
1. Model strukturální vektorové autoregrese jako nástroj hodnocení měnové politiky Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
2. Evaluace měnové politiky pomocí bayesovské vektorové autoregrese Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
An analysis of predicitive abilities of DSGE and Treshold VAR models Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
An analysis of predictive abilities of DSGE and Treshold VAR models Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Analýya dopadů kvantitativního uvolňování na finanční trhy a jeho důsledek pro ekonomický růst Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Analýza dopadů kvantitativního uvolňování na finanční trhy a jeho důsledek pro ekonomický růst Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Analýza platnosti kvantitativní teorie peněz pro vybranou ekonomiku Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Determinanty importu přímých zahraničních investic a jejich ekonometrická verifikace Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Efektivnosti transmisních kanálů měnové politiky v režimu cílování inflace Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Evaluace měnové politiky pomocí bayesovské vektorové autoregrese Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Forecastování Finančních trhů Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Identifikace determinantů vývoje běžného účtu a ekonometrická verifikace Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Identifikace kurzových determinantů a jejich ekonometrická verifikace Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Konstrukce výnosové křivky Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Model strukturální vektorové autoregrese jako nástroj hodnocení měnové politiky Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Oceňování opcí metodou Monte Carlo Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Odhad exportní a importní funkce vybrané země Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Rovnovážný měnový kurz a makroekonomické dopady dlouhodobě nerovnovážného měnového kurzu Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Srovnání predikční schopnosti modelu DSGE a modelu TVAR Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Verifikace efektivnosti transmisních kanálů měnové politiky Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití dvojité aukce pro modelování pohybu cen aktiv na finančních trzích Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití modelu DSGE k verifikaci ekonomického myšlení rakouské školy Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití modelu dynamické stochastické celkové rovnováhy pro měnověpolitický účel Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití modelu dynamické stochastické celkové rovnováhy pro modelování frikcí trhu práce Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití spektrální analýzy pro modelování společného pohybu cen akcií na světových finančních trzích Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití waveletové transformace pro modelování vzájemného působení finančních trhů Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Vývoj mezd a veřejného zadlužení: identifikace možné existence dlouhodobého vztahu Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
3) Testování úspěšnosti technické analýzy na vybraném měnovém páru Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Fundamentální analýza kurzu vybraných měn Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Hodnotové investování (Value Investing ) Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Je EMU optimální měnovou oblastí? Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Maloobchodní devizový trh v ČR Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Maloobchodní zprostředkovatelé na českém devizovém trhu Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Nezávislost centrální banky Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Praktická aplikace investičních strategií na devizovém trhu Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Připravenost zemí CEE na vstup do eura Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Technická analýza EUR/USD Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Testováni obchodní strategie a následná aplikace na německém akciovém indexu DAX30 Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Testování úspěšnosti technické analýzy na vybraném měnovém páru Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Zavedení eura na Slovensku Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Analýza vlivu (ne)závislosti centrálních bank EU na ECB Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Český devizový trh od roku 1993 Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Devizové intervence centrální banky: srovnání zkušeností české a švýcarské centrální banky Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Fundamentální analýza a prognoza měnového páru GBP/JPY Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Fundamentální analýza měnového páru GBP/JPY Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Inovace na trhu zajišťovacích devizových instrumentů Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Kryptoměny, jejich srovnání s penězi a alternativními investicemi Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Kvantifikace externalit klimatických změn Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Měnový kurz jako nástroj měnové politiky Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Metody výpočtu potenciálního produktu Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Praktická aplikace investičních strategií na měnovém páru EUR/CZK Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Přijetí EURA Českou republikou, ano či ne Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Srovnání českého a evropského dluhopisové trhu Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Subjektivní ekonomie Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP