1MF Mezinárodní finance a byznys

Mezinárodní finance a byznys (1MF)

Garant: doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. –  katedra měnové teorie a politikylogo_VS_facebook

Katedry zajišťující výuku: katedra měnové teorie a politiky (FFÚ), katedra mezinárodního obchodu (FMV)

Výuka od: ZS 2015/2016

Charakteristika vedlejší specializace: Specializace umožní studentům získat v ucelené podobě podrobnější znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodních financí a mezinárodního byznysu. Předměty jsou orientovány na oblast analýzy finančních rizik a jejich řízení, využití devizových operací v rámci otevřené devizové pozice, rozhodování finančních a nefinančních společností v rámci financování mezinárodních projektů a správy portfolia aktiv, na řízení strategií a procesů komunikace firem v oblasti prodeje zboží a služeb na mezinárodních trzích a na řešení reálných problémů firem v oblasti mezinárodního byznysu. Absolventi vedlejší studijní specializace najdou široké uplatnění v nadnárodních či v exportně/importně orientovaných výrobních a obchodních firmách a ve finančním sektoru, zejména v komerčních bankách a ve společnostech spravujících aktiva.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace: Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance.

Požadavky na absolvování: Povinné předměty – 30 kreditů

Prezentace projektů v rámci předmětu 1MO500 Podnikový projekt

 

Ident
Název předmětu
Vyučující
ECTS
Rozsah výuky
Charakteristika předmětu
1MT461
Mezinárodní finanční management
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
Ing. Ondřej Šíma
(KMTP)
6
2+2
Předmět vychází z předmětu 1MT357 Mezinárodní finanční management (v angličtině). Je zaměřen na oblast analýzy a řízení devizové expozice a kurzového rizika nadnárodních a importně či exportně orientovaných firem a subjektů na mezinárodních finančních trzích v rámci aktivních či pasivních operací.
1MT462
Financování mezinárodních projektů
Ing. Naďa Blahová, Ph.D.(KMTP)
Ing. Radek Trachta
(ředitel obchodní divize Top Corporations v Komerční bance)
Ing. Dagmar Dvořáková
(ředitelka útvaru Exportní a strukturované financování obchodu v ČSOB)
4
2+2
Předmět poskytuje ucelený pohled na možnosti financování mezinárodních projektů. Zaměřuje se na procesy projektového financování, tvorbu syndikátů, akviziční financování. Záměrem je přiblížit studentům individuální přístup banky při strukturovaném financování, zohlednění specifických podmínek klienta, cash flow, promítnutí rizik, zapojení nadnárodních bank a postupy financování pomocí zahraničních dotací.
1MT463
Mezinárodní řízení aktiv
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.(KMTP)
Ing. Radoslav Míšek, Ph.D.
(ředitel odboru řízení rizik v J&T Bance)
5
2+2
Předmět vychází z předmětu 1MT403 Teorie a praxe řízení aktiv. Záměrem je poskytnout studentovi teoretické znalosti a praktické zkušenosti potřebné pro investování do klasických i strukturovaných finančních instrumentů na finančních trzích, dále pro řízení kreditních, úrokových a měnových rizik v procesu mezinárodního investování a obchodování a rovněž připravit studenta na specifické problémy související s diverzifikací investičních (a částečně i podnikatelských aktivit) při mezinárodním investování.
2MO506
Mezinárodní marketingová komunikace – anglicky
Ing. Petr Král, Ph.D.(KMO)
6
2+2
Předmět poskytuje integrovaný přehled procesu, cílů a forem marketingové komunikace (reklama, direct marketing, online komunikace, public relations, podpora prodeje). Zaměřuje se na jejich funkce, teoretické základy a zejména praktické využití.
2MO500
Podnikový projekt
Ing. Petr Král, Ph.D.(KMO)
9
0+6
Předmět je zaměřen na praktické propojení získaných teoretických dovedností s podnikovou praxí. Studenti v rámci praxe ve firmě vypracovávají týmový projekt v souladu se zadáním konkrétní firmy pod vedením akademického tutora a firemního tutora. Kurz je uzavřen obhajobou zpracovaného projektu formou prezentace před zástupci zadávající firmy a komisí složenou z akademických pracovníků VŠE.

Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů vedlejší specializace v rámci své hlavní specializace, je povinen si chybějící kredity doplnit z náhradních předmětů, a to po projednání a odsouhlasení garantem vedlejší specializace. V případě předmětů garantovaných katedrou měnové teorie a politiky si student vybírá z předmětů 1BP425 Mezinárodní finanční trhy (v angličtině), 1BP432 Analýzy trhu cenných papírů, 1BP404 Kapitálové trhy II, 1FU361 Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP – základní koncepty (v angličtině), 1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví, 1FP423 Systém řízení akvizicí a fúzí, 1FP421 Oceňování podniku (v angličtině); v případě předmětu 2MO506 garantovaného katedrou mezinárodního obchodu lze využít předměty 2MO434 International Brand Communication Strategy a aktuálně vypsaný předmět hostujícího profesora vypsaný v oblasti mezinárodního byznysu.

Státní závěrečná zkouška: Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Okruhy ke státní zkoušce lze nalézt zde. Probíhá ústní formou, student si losuje dvě otázky – jednu otázku z části Mezinárodní finance (vybrané oblasti předmětů Mezinárodní finanční management, Financování mezinárodních projektů, Mezinárodní řízení aktiv) a jednu otázku za část Mezinárodní byznys (předmět Mezinárodní marketingová komunikace). Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.