Témata diplomových prací

Název Vedoucí Typ práce
Aktuální reformy k dalšímu posílení bank v EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza nebankovních finančních zprostředkovatelů doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza rizikových faktorů v rámci tzv. IRB přístupu při propočtu úvěrového rizika investičního portfolia doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza vybrané nadnárodní finanční skupiny doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Diskuse nad svrchovanými expozicemi finančních institucí doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Evropský systém pojištění vkladů doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Finanční konglomeráty v EU a v ČR doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Institucionální uspořádání regulace a dohledu v ČR a ve vybraných zemích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Licenční politika v EU a ČR doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Makroobezřetnostní politika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Měření kreditních rizik doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Nové postupy v klasifikaci finančních pohledávek v EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Nové přístupy ke kategorizaci finančních pohledávek v EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Obezřetnostní zacházení s nevýkonnými aktivy doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Ochrana spotřebitele na finančních trzích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Problematika zajišťování rizik s přihlédnutím k zachycování tzv. zajišťovacích instrumentů v účetnictví doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Regulace a dohled nad finančními institucemi ve vybraných zemích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Regulatorní revize IRB přístupu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Řízení kreditních rizik v podmínkách vybrané instituce doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Teorie měření rizik a vlastnosti měr rizik doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Testování správnosti postupů řízení rizik v bance doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Volba vlastního tématu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vybrané metody měření a řízení úvěrového rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Využití úvěrového scoringu při hodnocení kreditního rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj hypotečního trhu v České republice doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj sektoru družstevních záložen doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj trhu spotřebitelských úvěrů v České republice doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj zadlužení domácností v ČR doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Zátěžové testy bank doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza finančních pohledávek v České republice doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza nových principů v rámci regulace Basel III doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza úvěrového rizika země doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza vývoje kvality bankovních portfolií doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Bankovní systém ve Spojených státech amerických doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Dekompozice rizikových limitů ve vazbě na kreditní riziko banky doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Finanční konglomeráty a jejich regulace a dohled doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Funkce treasury v bankovní praxi doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Jednotný mechanismus pro řešení krizí a jeho možné dopady doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Komparace uplatňovaných postupů regulace a dohledu v Evropě a Spojených státech amerických doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Makroobezřetnostní politika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Metody snižování úvěrového rizika v bankách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Predikce dopadů Basel III na bankovní sektor doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Rating a ratingové agentury doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Řízení kreditního rizika v bankách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Řízení operačního rizika ve finanční instituci doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Řízení rizik finančního systému doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Role ECB v dohledové činnosti finančního trhu EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Stínové bankovnictví doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Systémové riziko na finančních trzích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Systémově významné banky a jejich regulace doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Úloha ratingových agentur na finančních trzích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Vliv Basel III na řízení likviditního rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Vliv Basel III na řízení rizik v bankách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
volba vlastního tématu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Zátěžové testy bank doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza vybrané ekonomické krize, její příčiny a důsledky doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Burzovnictví na území Československa v letech 1919 - 1939 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Cenné papíry obchodované na území Československa v letech 1919 - 1939 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Daňové aspekty investování a jejich vliv na výnosnost a rizikovost investic. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie centrálního bankovnictví ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie technické analýzy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Hypoteční úvěry a způsoby jejich financování ve vybraných zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Internet jako zdroj finančních a ekonomických informací doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investiční produkty určené pro drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do měnových kovů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do mezinárodně diverzifikovaného portfolia aktiv s ohledem na měnové kurzy a na daňové aspekty investování. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Komoditní peníze doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Měnové systémy na území Rakouska a Rakouska-Uherska před rokem 1919 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Nebankovní instituce ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Obchodování elektrickou energií doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Porovnání vybraného bankovního produktu v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Přeshraniční toky elektřiny a srovnání pozice ČR (vývoz, dovoz) na evropském trhu s elektřinou se srovnatelnými státy v Evropě doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Rané formy peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Regulatorní reakce na hypoteční krizi (finanční krizi). doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Téma dohodnuté po dohodě s vedoucím práce doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Trh dodávek energií koncovým zákazníkům v ČR: srovnávací analýza finančních ukazatelů dodavatelů energií dle dostupných finančních výkazů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Způsoby emise státních dluhopisů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Analýza spekulačních bublin na finančních trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Banky a prani špinavých peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Dopady německé spotové ceny elektřiny na českou spotovou cenu elektřiny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Faktory ovlivňující futures premium vzhledem k spotové ceně na německém energetickém trhu s elektřinou doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historické formy derivátů obchodovaných na finančních trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie centrálního bankovnictví ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie oceňování derivátů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie zjišťování RPSN (APR) v různých zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Identifikace nadměrného obchodování (churning) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Islámské bankovnictví doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kolektivní investování a Individual Retirement Account (IRA) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Konstrukce akciových či obligačních portfolií doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Matematické modely řízení rizik využívané v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Podpora obnovitelných zdrojů v ČR a její efektivita, náklady podpory OZE, efektivita systémů povinného výkupu a zelených bonusů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Problematika fungování tzv. daňových rájů a "offshore" společností a jejich využívání v daňové optimalizaci a daňových únicích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení akciových, měnových a úvěrových rizik ve finančních i nefinančních institucích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení úvěrových rizik v bankách a nebankovních subjektech doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Sekuritizace aktiv doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Současné burzovnictví - Fungování moderních kapitálových trhů, komparativní analýz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Téma dohodnuté s vedoucím diplomové práce doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Teorie her a spotové trhy s elektřinou: aplikace pro vnitrodenní trh v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Teorie investování - technická a fundamentální analýza doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Úloha finančních trhů při provádění měnové a fiskální politiky doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj bankovního sektoru v německy mluvících zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj bezhotovostních forem peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj hotovostních forem peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Způsoby emise státních dluhopisů vybraných zemí doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza čisté investiční pozice/zahraniční zadluženosti vybrané země doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza korelačních koeficientů různých typů aktiv doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza vnější ekonomické rovnováhy ČR (analýza vývoje stavových i tokových proměnných a jejich souvislosti s měnovým kursem) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza vývoje vnější ekonomické rovnováhy USA a měnového kurzu USD od konce II. světové války do současnosti doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Hedgeové fondy na devizovém trhu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Kapitálové kontroly při odlivu kapitálu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Konvergenční proces k EMU a problém vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Kurzová politika švýcarské centrální banky po roce 2008 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Měnové války/manipulace s kurzem doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Metodika vykazování exportu a importu zboží a služeb a její dopad na běžný účet platební bilance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Metodologické změny ve statistikách platební bilance a čisté investiční pozice doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Možnosti a metody řízení kurzového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Nekonvenční nástroje měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Oceňování měnových swapů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Odliv kapitálu z emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Porovnání kurzové politiky v tranzitivních ekonomikách doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Posílení dolaru a zahraniční zadlužení emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Přínosy a náklady přímých zahraničních investic doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Strategie exitu z nestandardních měnových nástrojů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Systémy elektronického obchodování na devizových trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Teorie nekryté úrokové parity a vývoj měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Výnosy zahraničních investorů v platební bilanci doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Význam běžných a kapitálových transferů pro platební bilanci doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Význam výnosů a transferů pro rovnováhu běžného účtu platební bilance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Alternativní metody odhadu potenciálního produktu a produkční mezery: odhad pro Českou republiku doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza exportu kapitálu Německa po zavedení eura doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza konkurenceschopnosti prostřednictvím indexu RCA (revealed comparative advantages) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza příčin odlivu kapitálu z Číny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza přidané hodnoty exportu a importu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza systémového přebytku likvidity bankovního systému a strategie exitu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza trendů v řízení devizových rezerv centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza vlivu změny měnového kurzu CZK/EUR na ziskovost vybraných společností se orientujících na export a import doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bankovní krize jako krize financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bankovní sektor v transmisním mechanismu měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bilanční recese - teorie a její aplikace na příkladu finančních krizí doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Carry trades a jejich vliv na dynamiku kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dluhová deflace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dluhové cenné papíry jako zdroj financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dopady kurzového závazku na dluhopisový trh a trh úrokových derivátů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Důsledky politiky nulových úrokových sazeb centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dynamika růstu bankovních úvěrů a financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dynamika úrokových sazeb v rámci globální finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Ekonomické faktory mezinárodní konkurenceschopnosti doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Externí a interní konkurenceschopnost zemí v rámci Eurozóny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční a dluhové bubliny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční akcelerátor a úvěrový cyklus doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční stabilita a systémové významné instituce doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Forward Guidance - komunikace v rámci měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Internacionalizace čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Jednotkové mzdové náklady a mezinárodní konkurenceschopnost ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Konkurence Číny na světovém trhu/Analýza konkurenceschopnosti zemí Post China 16 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kreditní riziko měnových operací centrální banky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Krize z pohledu teorie sekulární stagnace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kryté a nekryté dluhopisy jako zdroj financování bank v rámci finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kurzová politika jako nástroj měnové expanze doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kurzové intervence a manipulace s kurzem na příkladu CHF/USD a JPY/USD doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování a utahování doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování Fedu a dolarové zadlužení emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu s elktřinou v ČR, vývoj a dopad na efektivitu trhů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Makroekonomické efekty bankovních krizí doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika a bubliny na dluhopisových trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika a oddlužení ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika v prostředí předlužení veřejných rozpočtů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Mezinárodní insolvence ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Modely rovnovážného měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Návrat měnové politiky Fedu k normálu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Oddlužení v případě neudržitelného mezinárodního zadlužení doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Past likvidity a finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Podmínky financování bank a facility centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Přebytek běžného účtu a vnější nerovnováha doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Programy outright nákupů aktiv Eurosystému a jejich měnové důsledky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Redistribuční efekty kvantitativního uvolňování doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Řízení aktiv suverénních fondů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Rovnovážná hodnota čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Sekundární trh s úvěry a jeho význam pro financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Strategie exitu a její dopady na emerging ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie grafů a mikrostrukturní přístup k analýze finančních trhů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie reálného měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie sekulární stagnace - příčiny a důsledky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Úvěrový cyklus a externí finanční prémie doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vývoj devizových rezerv po kolapsu cen ropy a snížení tempa růstu Číny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam a vývoj směnitelnosti čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam bilance primárních důchodů pro dynamiku hrubého národního důchodu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam repo mezibankovního trhu pro financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vzájemné souvislosti spotřeby a ekonomického předlužení doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vztah kurzu, cen komodit a hospodářského růstu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zahraniční zadlužení a zahraniční dluh bankovního sektoru doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zahraniční zadluženost a vnější rovnováha doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zajištěný a nezajištěný dluh v rámci ekonomického cyklu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Aktivita Mezinárodního měnového fondu při řešení finančních krizí doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
EURO doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Evropská banka pro obnovu a rozvoj doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Evropská investiční banka doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Finanční politika Mezinárodního měnového fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Měnová politika Evropské centrální banky doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Mezinárodní banky rozvojových zemí doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Postavení a úloha Banky pro mezinárodní platby v mezinárodním měnovém systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Postavení Mezinárodního měnového fondu v mezinárodním měnovém systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Postavení Světové banky v mezinárodním finančním systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Reforma Mezinárodního měnového fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Analýza platební bilance ČR doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Analýza vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Komparace vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnovánu ČR a SR doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Kursová politika ČNB doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Měnová politika Evropské centrální banky doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Postavení ČR v Mezinárodním měnovém fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Postavení USD a EUR v mezinárodním měnovém systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Strategie vstupu ČR do kursového mechanismu ERM II doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Vývoj struktury devizových rezerv doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Chování rychlosti oběhu peněz v hospodářském cyklu (teorie a empirická analýza) Ing. Samy Metrah BP
Mikro a makroekonomické aspekty rakouské teorie hospodářských cyklů Ing. Samy Metrah BP
Srovnání úspěšnosti cílování inflace na příkladě vybraných CB od roku 1990 do současnosti Ing. Samy Metrah BP
Teoretické přístupy k problematice vlivu inflace a deflace na reálné hospodářství Ing. Samy Metrah BP
Vývoj měnově-politické úrokové sazby ČNB a její vliv na vývoj úvěrových agregátů Ing. Samy Metrah BP
Post-Keynesian Theory of International Finance Ing. Samy Metrah DP
Analýza emise peněz ve vybraných zemích prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Analýza vývoje oběživa ve vybraných zemích. prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Bankovní a finanční krize prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Drahé kovy jako peněžní fenomén v historii prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Historický vývoj peněz na českém území. prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Kvantitativní uvolňování prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Operace centrální bank a jejich dopady na úrokovou míru prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Operace centrální banky a jejich dopady na rezervy bank prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Vztahy centrální banky a vlády prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Kvantitativní uvolňování - teorie a realita prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DisP
Bitcoin jako forma digiálních peněz prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Česká národní banka a perspektiva přijetí eura prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Cílování inflace ve střední Evropě prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Formy peněz a způsoby emise ve vybraných ekonomikách prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Indikátory finančních krizí prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Inflace a deflace prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Měnová politika v Číně prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Měnová politika v EMU, USA, ČR a dalších zemích prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Modely institucionálního uspořádání finanční regulace a dohledu u nás a ve světě prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Nová basilejská dohoda jako zásadní změna v regulaci prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Úroková politika centrální banky a její vliv na řízení úrokových sazeb bank prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
USA a EMU - institucionální modely centrálního bankovnictví prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Investice do uměleckých předmětů v době nízkých úrokových měr Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
PIIGS a ti další: BELL, BRICS, MINT, Fragile five, Asijští tygři… Proč dochází k agregaci rozdílných ekonomik? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Řešení krize ve Venezuele Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Výskyt holandské nemoci v monetární unii Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Analýza Pickettyho názoru na kapitál v 21. století doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Kvantifikace úspěšnosti některých obchodních strategií technické analýzy doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Měnová politika: diskreční nebo podle pravidel? doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Mikrostruktura finančních trhů a její vliv na ceny finančních instrumentů doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Modelování dynamiky měnověpolitických úrokových sazeb doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Modelování poptávky po penězích doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Nelineární dynamika v ekonomických systémech doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Analýza dopadů kvantitativního uvolňování na finanční trhy a jeho důsledek pro ekonomický růst doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Analýza platnosti kvantitativní teorie peněz pro vybranou ekonomiku doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Determinanty importu přímých zahraničních investic a jejich ekonometrická verifikace doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Efektivnosti transmisních kanálů měnové politiky v režimu cílování inflace doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Evaluace měnové politiky pomocí bayesovské vektorové autoregrese doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Forecastování finančních trhů doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Identifikace determinantů vývoje běžného účtu a ekonometrická verifikace doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Identifikace kurzových determinantů a jejich ekonometrická verifikace doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Model strukturální vektorové autoregrese jako nástroj hodnocení měnové politiky doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Oceňování opcí metodou Monte Carlo doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Odhad exportní a importní funkce vybrané země doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Rovnovážný měnový kurz a makroekonomické dopady dlouhodobě nerovnovážného měnového kurzu doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Verifikace efektivnosti transmisních kanálů měnové politiky doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití dvojité aukce pro modelování pohybu cen aktiv na finančních trzích doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití modelu dynamické stochastické celkové rovnováhy pro měnověpolitický účel doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití modelu dynamické stochastické celkové rovnováhy pro modelování frikcí trhu práce doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití spektrální analýzy pro modelování společného pohybu cen akcií na světových finančních trzích doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití waveletové transformace pro modelování vzájemného působení finančních trhů doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Vývoj mezd a veřejného zadlužení: identifikace možné existence dlouhodobého vztahu doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Maloobchodní devizový trh v ČR Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP