Prezentace projektů v rámci vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys

Podnikový projekt – Komunikační strategie pro společnost ČEZ ESCO

Úspěšnou obhajobou projektu v rámci předmětu 2MO500 – Podnikový projekt – se společností ČEZ ESCO, byla završena práce pětice studentů magisterského studia. Studenti (4 studentky a 1 student) pod odborným dohledem vedoucí projektu Ing. Ivety Němečkové, Ph.D. pro společnost ČEZ ESCO navrhli komunikační strategii.
Vedoucí projektu Ing. Iveta Němečková, Ph.D.:
Ve spolupráci se společností ČEZ ESCO se podařilo pro studenty najít zajímavé a pro společnost aktuální téma. Zásadní podíl na výborném zpracování projektu měla skutečnost, že tým našich studentů byl velmi kreativní a že všichni pracovali a plnili své úkoly v potřebné kvalitě a dohodnutých termínech. Na týmu vysoce hodnotím rovněž vysokou míru samostatnosti. Hodnotné výstupy ze studentské práce jasně hovoří o tom, že studenty práce na projektu bavila a že došlo k naplnění cíle tohoto projektu, a to propojení teorie s praxí.
Jak se k průběhu spolupráce vyjádřili studenti  – Bc. Veronika Hušková, Bc. Markéta Kokořová, Bc. Tereza Linhartová,  Bc. Michaela Řeháčková a Bc. Nasko Spirov?
Projekt pro nás byl velmi přínosným vzhledem do praxe. Jsme rádi, že jsme měli možnost spolupracovat s jedním z největších dodavatelů energie v Čechách. Práce pro nás byla příjemnou změnou od běžného studia na VŠE, kde nemáme možnost pracovat skoro na žádných projektech.

Podnikový projekt – Zhodnocení odbytových možností divize Sportovní optiky fy Carl Zeiss v ČR

Posluchači předmětu Podnikový projekt 2MO500 Alena Brychtová, Daniel Šefl, Jiří Homolka, Petr Hovorka a Jana Janská úspěšně završili další celosemestrální práci. Finální prezentace projektu na téma: “Zhodnocení odbytových možností divize Sportovní optiky fy Carl Zeiss v ČR” proběhla dne 15. června 2018 v sídle firmy v Praze na Smíchově za přítomnosti vedoucího PC Vision Care Marka Svojáka a prodejního manažera spotřební optiky Aleše Mejdrecha. Zástupci firmy vznesli k obsahu prezentace řadu připomínek a dotazů, na které posluchači vesměs věcně a zasvěceně reagovali. Prezentace byla po věcné a formální stránce hodnocena velmi pozitivně, zástupci firmy také vyjádřili zájem spolupracovat se studenty FMV touto formou i v budoucnu.

 


Podnikový projekt – Možnosti propagace služby Tísňové péče Anděl Strážný

Poslední 4 členná skupina studentů pracovala na projektu zadaném neziskovou organizací Tísňová péče Anděl Strážný, z.ú. – registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách – 108/2006 Sb. , registrovaná sociální služba, která poskytující ochranu klientům přes dálková monitorovací zařízení 24 hodin denně.

Cílem projektu primárně bylo navrhnout organizaci možnosti propagace služby tísňové péče. Pro splnění tohoto cíle bylo potřeba definice cílového zákazníka (samotný uživatel služby vs. pečující rodina), zjistit konkurenci na trhu sociálních služeb, jaká monitorovací zařízení využívá konkurence, jakým způsobem lze oslovit potencionální zájemce o službu, jakým způsobem efektivně službu propagovat a co může Anděl Strážný, z. Ú.  nabídnout potencionálním podporovatelům.

Studenti pracovali samostatně na základě informací, které získali na úvodní prezentaci a několika průběžných setkáních se zástupci organizace Anděl strážný, z.ú. V průběhu projektu si vyzkoušeli všechny fáze zpracování reálného projektu včetně marketingového výzkumu a vytvoření plánu na základě shromážděných informací. Výsledky své práce prezentovali a živě diskutovali se zástupci organizace. Studenti na projektu především ocenili možnost podívat se na problematiku poskytování sociálních služeb očima provozovatele a vžít se do role manažera této organizace. Barbora Pastvová za tým zhodnotila přínosy projektu takto Problematika bola z praktického hľadiska určite nesmierne prínosná, avšak pre študenta pomerne náročná na uchopenie, najmä výskumná časť, pri ktorej sa nám ťažko nadväzoval kontakt s cieľovými skupinami. Odhliadnuc od tohto faktu však bolo zaujímavé získať prehľad o, podľa odborníkov, najefektívnejšej marketingovej komunikácií pre jednotlivé generácie, preskúmať možnosti financovania neziskovej organizácie, či náklady na propagáciu v masových médiách. Podobné spolupráce, ktoré nútia pozerať sa na veci i z iného hľadiska ako čisto finančného, majú určite i do budúcna vysoký potenciál zaujať študent.“

Jako velmi přínosný vyhodnotila projekt i výkonná ředitelka organizace Anděl strážný z.ú. Milena Mocová, která se účastnila všech prezentací a setkání, a se studenty v průběhu projektu komunikovala. Následujícími slovy ocenila práci týmu„V práci bylo také shrnuto 5 nejsilnějších konkurenčních společností (sociálních služeb). Vhodné bylo zejména porovnání rozdílných činností a vyzdvihnutí aktivit, které AS nedělá. Pro organizaci AS tak vznikl prostor přezkoumat informace na webových stránkách a doplnit je tak o informace, které byly pouze interní. Projekt byl obohacen o hloubkové rozhovory a vědeckou studii, které AS může využít k tomu, aby si udělal představu o smýšlení potencionálních zájemců o službu. Další částí je marketingová komunikace, kdy práce navrhla celkem 5 možných oslovení zájemců, z čehož většina se jeví i přijatelná a realizovatelná v praxi. Poslední částí se projekt zabýval financemi, kdy je nutné vyzdvihnout fakt, jak se studenti zorientovali, s tak problematickou částí, jakou je financování sociálních služeb. Celkově lze hodnotit projekt jako přínosný a některé náměty k propagaci služby, považujeme za realizovatelné.“


Podnikový projekt se společností Prazdroj (LS 2017/2018)

V letním semestru 2018 pokračovala spolupráce katedry mezinárodního obchodu v rámci vedlejší specializace se společností Plzeňský Prazdroj s novým projektem, na kterém studenti předmětu Mezinárodní marketingová komunikace po celý semestr pracovali. 9. května 2018 pak dva nejlepší týmy představily svou práci zástupcům zadavatele. Úkolem studentů bylo navrhnout novou podobu mobilní aplikace pro Plzeňský Prazdroj a zároveň navrhnout způsoby, jak může společnost pomocí této aplikace a online vyhledávání přilákat nové zákazníky do restaurací. Projekty byly hodnoceny členy marketingového týmu Prazdroje a členy katedry mezinárodního obchodu. Závěrečných prezentací se za Plzeňský Prazdroj zúčastnili Jan Šolta- National On Trade Marketing Manager a Michal Dúbravský- Digital Project Manager. Dva nejlepší týmy byly vybrány v silné konkurenci dalších 21 studentských týmů, které pracovaly na stejném zadání. U vítězných týmů zástupci zadavatele ocenili jak kvalitně provedenou analýzu trhu a cílových skupin, tak neotřelá a originální, a přitom realizovatelná, kreativní řešení.


Podnikový projekt se společností EGAP (ZS 2017/2018)

Projekt byl zaměřen na nalezení vhodné investiční strategie pro volné finanční prostředky a možností dofinancování potřebné 15% akontace u produktů financování a pojištění vývozů se stání podporou. Projekt byl pro studenty výbornou příležitostí propojit jejich teoretické znalosti s řešením praktickým problémů se zcela konkrétními implikacemi. Společnost EGAP pak ocenila přínos projektů zejména ve smyslu zpracování rozsáhlých komparativních studií a nové inspirace, kterou některé inovativní nápady studentů přinesly.

 

 

 


Podnikový projekt se společností Europasta SE

Pod odborným dohledem vedoucí projektu Ing. Ivety Němečkové, Ph.D. byla provedena analýza trhu dané komodity, zjištění preferencí spotřebitelů prostřednictvím dotazníkového šetření, in-store pozorováním, osobními rozhovory se spotřebiteli, dále byla analyzována stávající komunikační strategie a komunikačních kanálů společnosti Europasta SE a byla vytvořena nabídka konkrétní strategii podpory značky v on-line prostředí s důrazem na sociální sítě. Studenti zároveň předložili návrhy na podporu značky v oblastech out-door či in-store a neopomněli ani dát společnosti – na základě svých zjištění – interní doporučení. Skupina pracovala s velkým nadšením a kreativitou; vyzkoušela si uplatnění teoretických znalostí v praxi včetně týmové spolupráce. Velmi pěkná byla rovněž jejich argumentace při obhajobě projektu a diskusi se zástupci společnosti, ze které bylo zřejmé, že si za svými názory – podloženými náročnou prací – pevně stojí. Hodnotné výstupy ze studentské práce jasně hovoří o tom, že studenty práce na projektu bavila a že došlo k naplnění cíle tohoto projektu, a to propojení teorie s praxí.


Podnikový projekt se společností EGAP (LS 2017/2018)

V průběhu letního semestru stávajícího akademického roku měli studenti vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys možnost spolupracovat se společností EGAP na podnikovém projektu. Obsahem projektu bylo zpracování návrhu možností zajištění měnového a úrokového rizika ve společnosti EGAP. Projekt proběhl pod dohledem děkana Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Josefa Taušera, Ph.D. a Ing. Mikuláše Pýchy, analytika pro strategické plánování ve společnosti EGAP, který se v průběhu zpracování projektu studentům věnoval.

Finální zpracování projektu bylo prezentováno finančnímu vedení společnosti EGAP. Studenti ocenili především možnost podílet se na řešení problému zajištění měnového rizika v praxi. Jde při tom o otázku, která se po opuštění kurzových intervencí ČNB stává opět velmi aktuální. V průběhu devizových intervencí představovalo totiž měnové riziko pro společnost EGAP relativně menší problém, a bylo tudíž řešeno pouze za pomocí přirozeného hedgingu. Po uvolnění kurzové politiky ČNB se však řízení měnového rizika za pomocí externího hedgingu stává pro společnost EGAP reálnou výzvou, neboť znamená možnost snížení rizikového profilu společnosti.


Podnikový projekt se společností Tetra Pak Česká republika

Úspěšnou obhajobou projektu v rámci předmětu 2MO500 – Podnikový projekt, tentokrát se společností Tetra Pak Česká republika s.r.o., byla završena práce čtveřice studentů magisterského studia Bc. Reginy Dzhuraevy, Bc. Terezy Mohelníkové, Bc. Oleha Nikitenka a Bc. Terezy Šalounové. Studenti pod odborným dohledem marketingové manažerky společnosti Tetra Pak paní Ing. Lenky Hálkové a vedoucí projektu Ing. Ivety Němečkové, Ph.D., v průběhu letního semestru zkoumali spotřebitelské zvyklosti, trendy a potřeby pro domácí přípravu jídel, zmapovali obecné spotřebitelské a nákupní zvyklosti v tomto segmentu a zároveň postoje spotřebitelů se zaměřením na zdravý životní styl. Na základě analýzy výsledků průzkumu předložili společnosti konkrétní doporučení.

Jak se k průběhu spolupráce vyjádřili jednotliví účastníci projektu?

Paní Ing. Lenka Hálková, marketingová manažerka Tetra Pak Česká republika s.r.o.:

„Spolupráce se studenty v rámci semestrální práce byla velmi úspěšná a přínosná. Všichni účastníci se aktivně zapojovali a doručili výsledky, které nám pomohou při našich budoucích marketingových projektech v oblasti vývoje nových produktových konceptů. Oceňuji samostatnost a iniciativu jednotlivých účastníků, formu zpracování výsledků a jejich osobní prezentaci.“

 Studentky Bc. Regina Dzhuraeva, Bc. Tereza Mohelníková, Bc. Tereza Šalounová a student Bc. Oleh Nikitenko:

„Spolupráce na projektu s firmou Tetra Pak nám dala možnost zapojit se do reálného procesu průzkumu trhu. Je skvělé vědět, že výsledky naší práce budou skutečně využity. Přínosem bylo vidět, jak se společnost, která působí na B2B trhu, zapojuje do vývoje nových produktů svých zákazníků, kteří působí na trhu B2C.“

 Vedoucí projektu Ing. Iveta Němečková, Ph.D.:

„Ve spolupráci se společností Tetra Pak Česká republika s.r.o. se podařilo najít pro studenty zajímavé a pro společnost aktuální téma. Zásadní podíl na výborném zpracování projektu měla skutečnost, že tým našich studentů byl tvůrčí a že všichni pracovali a plnili své úkoly v potřebné kvalitě a dohodnutých termínech. Hodnotné výstupy projektu, spokojenost všech zúčastněných a udělená známka výborně jsou důkazem toho, že studenty práce na projektu bavila a že došlo k naplnění cíle tohoto předmětu, a to propojení teoretických znalostí s  praxí. Spolu s garantem předmětu – vedoucím katedry KMO panem Ing. Petrem Králem, Ph.D. – se těšíme na přemýšlivé a aktivní studentky a studenty, pro které připravujeme další zajímavá témata projektů.“