Členové katedry jako autoři ČNB Working Papers

Členové katedry měnové teorie a politiky publikují výsledky svého výzkumu také v podobě ČNB Working Papers:

Deriving Equity Risk Premium Using Dividend Futures

Autor: Martin Časta

Abstrakt: V tomto článku představuji jednoduchý model dekompozice cen akcií s využitím dividendového diskontního modelu a dividendových futures. Hlavním přínosem článku je použití dividendových futures, které představují rizikově očištěná očekávání ohledně budoucích dividend. To umožňuje výpočet implikované akciové rizikové prémie a dekompozici vývoje cen akcií do jednotlivých složek. Díky využití tržních dat s denní frekvencí může tato metoda zohlednit strukturální změny spojené s klesajícími úrokovými sazbami a pandemií COVID-19. Empiricky ukazuji vývoj rizikových prémií akciových indexů S&P 500 a Euro Stoxx 50 v posledním desetiletí.

JEL kódy: G12, G41

Klíčová slova: ceny aktiv, dividendové futures, riziková prémie

Vydáno: květen 2021

Ke stažení: Deriving Equity Risk Premium Using Dividend Futures

 

The Power of Sentiment: Irrational Beliefs of Households and Consumer Loan Dynamics

Autoři: Zuzana Rakovská, Dominika Ehrenbergerová, Martin Hodula

Abstrakt: Zkoumáme, jestli sentiment domácností může vysvětlovat výkyvy nově poskytovaných spotřebitelských úvěrů. Sestavujeme nový ukazatel sentimentu domácností využívající podrobná data z harmonizovaných šetření mezi spotřebiteli v evropských zemích. Rozlišujeme mezi racionálním sentimentem, který odráží dynamiku fundamentálních makroekonomických veličin, a iracionálním sentimentem, který aproximuje optimismus či pesimismus domácností nad rámec jejich racionálně založených úsudků. Ukazujeme, že šokové změny sentimentu domácností mají měřitelný dopad do růstu spotřebitelských úvěrů. Konkrétně potvrzujeme významný kladný vliv iracionálního sentimentu nad rámec fundamentálních ekonomických veličin, který je popsán v odborné literatuře. Bližší zkoumání navíc ukazuje, že analyzovaný vztah není v průběhu hospodářského cyklu symetrický – efekt iracionálního sentimentu je přítomen pouze v obdobích, kdy je produkt země výrazně nad svým potenciálem.

JEL kódy: D12, D84, E51, G41, G51

Klíčová slova: spotřebitelské úvěry, spotřebitelský průzkum, očekávání, optimismus, sentiment

Vydáno: prosinec 2020

Ke stažení: The Power of Sentiment: Irrational Beliefs of Households and Consumer Loan Dynamics

 

Growth-at-Risk: Bayesian Approach
Autor: Milan Szabo

Abstrakt: Článek předkládá originální aplikaci bayesovské kvantilové regrese pro predikci distribuce makroekonomických proměnných. Představená metoda umožňuje provázat odhad distribuce například s oficiální predikcí centrální banky nebo predikcemi získanými z dotazování analytiků. Přístup je představen skrze aplikaci na populární Growth-at-Risk, který promítá aktuální finanční a ekonomické podmínky do rozdělení budoucího růstu reálného HDP s důrazem na protirůstová rizika. Výsledky potvrzují, že provázání modelu zlepšuje jeho predikční schopnost. Zároveň je díky provázání rozšířena sada dostupných informací pro odhad modelu. Ta omezuje „přeučení“ modelu a představuje velký benefit pro odhad s krátkými časovými řadami. Provázání dále zvyšuje konzistenci s oficiální predikcí a zvyšuje tak kredibilitu výsledků a jejich následné komunikace centrální bankou. Představená metoda pak může také sloužit k odhadu asymetrických vějířových grafů okolo oficiální predikce, a to nejen pro růst reálného HDP, který je modelovaný v článku, ale také nezaměstnanost nebo inflaci.

JEL kódy: C53, E27, E32, E44

Klíčová slova: riziko propadu, vějířové grafy, growth-at-risk, kvantilová regrese

Vydáno: listopad 2020

Ke stažení: Growth-at-Risk: Bayesian Approach

 

Banks´Credit Losses and Provisioning over the Business Cycle: Implications for IFRS 9

Autoři: Simona Malovaná, Žaneta Tesařová

V tomto článku zkoumáme procykličnost úvěrových ztrát a opravných položek bank v České republice na základě dat za období před rokem 2018 a zabýváme se implikacemi našich zjištění pro tvorbu opravných položek ve stupni 3 podle IFRS 9. Umožňuje nám to skutečnost, že většina bank před implementací IFRS 9 zřejmě sladila své účetní definice selhání s regulatorní definicí. V chování bank během cyklu nacházíme značné asymetrie. Zaprvé, procykličnost tvorby opravných položek je nejsilnější v pozdější fázi kontrakce a počáteční fázi oživení, ale během počáteční fáze kontrakce není přítomna. Zadruhé, banky s vyšším úvěrovým rizikem se chovají procykličtěji než ostatní banky. Jestliže toto chování bude pokračovat i v režimu IFRS 9, může vést k opožděnému přesunu expozic mezi jednotlivými stupni a nadměrně zesilovat cyklické výkyvy.

JEL kódy: C22, E32, G21

Klíčová slova: úvěrové ztráty, IFRS 9, procykličnost, opravné položky

Vydáno: prosinec 2019

Ke stažení: Banks´Credit Losses and Provisioning over the Business Cycle: Implications for IFRS 9