Profil katedry

Katedra měnové teorie a politiky (KMTP) je obsahově zaměřena na oblast peněžní teorie a centrálního bankovnictví. Současně zabezpečuje výuku praktických a institucionálních aspektů v podobě specializovaných předmětů. KMTP zajišťuje výuku na všech třech stupních studia na VŠE.

Na bakalářském stupni studia KMTP zajišťuje společně s katedrou veřejných financí výuku celoškolsky povinného předmětu „Finanční teorie, politika a instituce“. Předmět je zaměřen (část KMTP)  na výklad základů problematiky a obsahuje témata jako např. emise peněz v ekonomice, úroková míra, cenné papíry, činnost centrální banky a obchodních bank, měnové kursy, platební bilance aj., to vše s praktickým zaměřením na Českou republiku a Evropskou unii. Katedra zajišťuje výuku oborově povinných předmětů na všech oborech fakulty. Hlavním cílem předmětu „Měnová teorie a politika“ je vysvětlení významu peněz a centrální banky v tržní ekonomice. Studenti získávají komplexní znalosti o činnosti centrální banky z praktického i teoretického pohledu. Jde především o transmisní mechanismy měnové politiky a regulaci a dohled bank. Studenti jsou také seznámeni s hlavními teoretickými přístupy k fungování peněz v ekonomice. Předmět „Mezinárodní finance“ obsahuje témata spojená s problematikou měnového kursu, platební bilance, devizového trhu a devizových operací, rezerv, pozice a rizika. Pro příbuzné fakultní obory je určen předmět „Centrální bankovnictví“, který spojuje dva předchozí předměty. Volitelné jsou předměty „Regulace a dohled finančního trhu“, „Mezinárodní měnové instituce“ a některé další. V anglickém jazyku je vyučován „International Financial Management“.

Na magisterském stupni studia mají prioritu oborově povinné předměty „Mezinárodní monetární ekonomie”, „Monetární makroanalýza” a „Finanční stabilita“. Například první z těchto předmětů je zaměřen na řešení složitějších otázek měnové teorie a politiky centrální banky v malé otevřené ekonomice. Předmět se opírá o empirické poznatky. Dále katedra nabízí volitelné předměty jako např. „Teorie a praxe řízení aktiv“.

Katedra měnové teorie a politiky společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví zabezpečuje vedlejší specializaci „Peněžní ekonomie a bankovnictví”. O tuto specializaci je (vzhledem k dobrým možnostem uplatnění v praxi) velký zájem z řad studentů na VŠE.

Na doktorském stupni studia katedra vyučuje oborově povinný předmět „Monetární ekonomie – empirické modely”. Předmět je zaměřen na vztah měnové a fiskální politiky, autonomii měnové politiky v malé ekonomice, modely měnového kursu, nabídky peněz a poptávky po penězích, a problémy spojené s úrokovou mírou, inflací a rovnováhou na peněžním trhu. Součástí předmětu je rovněž problematika konvergenčního procesu v oblasti inflace a reálného důchodu v domácí a zahraniční měně.

Všechny povinné předměty a většina volitelných předmětů jsou zabezpečené literaturou, nejčastěji v podobě knižních publikací. Tyto publikace studenti často používají jako zdroje při studiu dalších předmětů na Vysoké škole ekonomické.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague