Nový předmět 1MT303 Regulace a dohled finančního systému

KMTP a KFUA připravily pro studenty bakalářského studia nový oborově nebo volně volitelný předmět 1MT303 Regulace a dohled finančního systému.

Vyučující: Ing. Naďa Blahová, Ph.D., Ing. Jan Molín, Ph.D., Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Termín výuky: od zimního semestru 2017/2018

Forma výuky: přednáška

Počet kreditů: 3

Zaměření:

rizika finančního systému, regulace a dohled bank, kontrolní mechanismy ve vazbě na řízení rizik bank

Podrobné informace: sylabus předmětu

Osnova předmětu:

1. Finanční stabilita, zdroje finanční nestability, systémové riziko, principy zátěžových testů.
2. Finanční cyklus a jeho indikátory, makroobezřetnostní politika, její cíle a nástroje.
3. Ekonomický význam kapitálové přiměřenosti a kapitálových rezerv, rizikový profil banky, finanční páka a pákový poměr.
4. Přístupy k propočtům kapitálových požadavků k riziku úvěrovému, tržnímu a operačnímu. Určení rizikového profilu a jeho interpretace.
5. Řízení likvidity na individuální i systémové úrovni. Kvalitativní a kvantitativní regulatorní požadavky a jejich dopady do ekonomického rozhodování.
6. Regulační a dohledový rámec finančních trhů v EU a dalších vybraných teritoriích. Vývoj a očekávané trendy.
7. Dohledové instituce, jejich role a postupy. Nadnárodní finanční konglomeráty, přeshraniční poskytování finančních služeb.
8. Stínové bankovnictví jako soubor činností a subjektů, které stojí mimo standardní bankovní systém. Sekuritizace, repo obchody, zprostředkování úvěrů. Fondy peněžního trhu, hedgeové fondy.
9. Audit účetní závěrky: základní pojmy, cíle auditu a auditorské postupy. Specifika auditu u subjektů veřejného zájmu
10. Vnitřní kontrolní systém: základní pojmy, význam vnitřního kontrolního systému a jeho vztah k internímu a externímu auditu.
11. Forenzní šetření: základní pojmy a techniky forenzního šetření. Specifika forenzního šetření ve finančním sektoru.
12. Základní zásady správního práva a jeho specifika ve finančním sektoru.