Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

CURRICULUM VITAE

email: durcakova@vse.cz

Administrativní zkušenosti

1990 – 1993 vedoucí Katedry měnové teorie a politiky                                                                                Vysoká škola ekonomická v Praze

1991 – 1993 proděkanka pro zahraniční vztahy na Fakultě financí                                                                  a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

1993 – 2000 prorektorka pro zahraniční spolupráci,                                                                                     Vysoká škola ekonomická v Praze

2000 – 2006 rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze

2006 – docentka na Katedře měnové teorie a politiky

2011 – profesorka na Katedře měnové teorie a politiky

Činnost ve vědeckých a odborných radách

 • členka Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (od r. 1993 )
 • členka Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha (od r. 1990)
 • členka Vědecké rady Ekonomické univerzity v Bratislavě, ( 2003 – 2008)
 • členka Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (2003 – 2009)
 • členka Vědecké rady České zemědělské univerzity(2003 – 2006,)
 • členka hodnotících komisí pro jmenování docentů a profesorů

Mezinárodní zkušenosti

Dlouholeté působení ve vrcholových orgánech  významných evropských vzdělávacích asociací a institucí (členka výkonné rady CEMS – Community of European Management Schools 1995 – 2000), členka výběrové komise Erasmus Mundus  2004, EK, Brusel, členka EQUIS Awarding Body, efmd , 2000 – 2006, členka výkonné rady EAISM od r. 2005, členka mezinárodního poradního sboru rektora WUV, Vídeň (od.r. 2006). Předsedkyně mezinárodní odborné sekce  Economic and Business Studies EAIE – European Association for International Education, řízení rozsáhlých společných evropských projektů TEMPUS, studijní pobyty, přednášky a pracovní pobyty na univerzitách v Evropě, USA,  Kanadě, Austrálii, Číně, Novém Zélandě, prezentace a řízení sekcí na mnoha mezinárodních konferencích, zejména v oblasti mezinárodního vzdělávání.

Vybudování mezinárodního programu CEMS Master na VŠE, Praha. Uvedení Vysoké   školy ekonomické do prestižních mezinárodních sítí CEMS a PIM (Partnership of International Management).

Přehled publikační činnosti (výběr):

Učební texty:

 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. Vydání 3., rozšířené a doplněné. Praha: Management Press, 2007. 487 s. ISBN 978-80-7261-170-6.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. 2. doplněné vydání. Praha: Management Press, 2003. 394 s. ISBN 80–7261–090-2.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. Praha: Management Press, 2000. 392 s. ISBN 80–7261–017–1.
 • DURČÁKOVÁ, J. Finanční řízení a zahraniční obchod podniku. In Finanční řízení podniku. VALACH, J. a kol. 2. upravené vydání. Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. Kapitola 15, s. 297–315.
 • DURČÁKOVÁ, J. In Finanční řízení podniku. VALACH, J., aj. 1. vydání. Praha: Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. Kapitola 13, s. 225–238.
 • DURČÁKOVÁ, J. In Finanční strategie. VALACH, J., a kol. 1. vydání. Praha: Bilance, 1997. 471 s. Vydáno ve spol. s ACCA v progr. Phare v rámci systému „Certifikace účetních v ČR“ pro 3. stupeň. Kapitoly 16, 17, s. 407–462.
 • DURČÁKOVÁ, J. In Finanční řízení a rozhodování podniku. VALACH, J., a kol. Praha: Nad zlato, 1993. 228 s. ISBN 80-85626-14-4. Kapitola 11, s. 201–220.
 • DURČÁKOVÁ, J. Inflace, devizový kurs a translační de­vi­zo­vá ex­po­zi­ce (teoretické aspekty). Český finanční a účetní časopis, 2008, roč. 3, č. 1, s. 40-56. ISSN 1802-2200. ISSN 1802-2200.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M., TOMŠÍK, V. Puzzle in the Theory of Uncovered Interest Rate Parity – Empirical Verification for Transitive Countries. Finance India, June 2005, vol. 19, no. 2, s. 449-464.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Foreign Exchange Rate Arrangements, Inflation and Real Economic Growth in Transition Economies. Prague Economic Papers. Praha: VŠE, 2002, no. 2, s. 135–149. ISSN 1210-0455.

Články v odborných časopisech:

 • DURČÁKOVÁ, J. Systémy měnových kurzů, jejich volba v tranzitivních ekonomikách a dopady na vývoj inflace a ekonomického růstu. Politická ekonomie, 2009, roč. 57, č. 3, s. 344 – 360. ISSN 0032-3233.
 • DURČÁKOVÁ, J., VALACH, J. Financování vývozu investičních celků. Český finanční a účetní časopis. 3/ 2009, s. 6-23.  ISSN 1802-2200.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M., TOMŠÍK, V. Dynamický model nekryté úrokové parity (teorie a empirická verifikace v tranzitivních ekonomikách). Politická ekonomie, 2005, roč. 53, č. 3, s. 291-303. ISSN 0032-3233.
 • DURČÁKOVÁ, J. Vzdělávání ekonomů s evropskou dimenzí. Politická ekonomie, 1999, roč. 47, č. 1, s. 115–118. Uvedeno v záznamu Web of Science. ISSN 0032-3233.
 • DURČÁKOVÁ, J., SLÁDKOVÁ, J. K souvislostem kurzů a cen – I. část. Finance a úvěr, 1988, roč. 38 (SNTL 26), č. 2, s. 110-120. ISSN 0015-1920.
 • DURČÁKOVÁ, J., SLÁDKOVÁ, J. K souvislostem kurzů a cen – II.část, Finance a úvěr, 1988, roč. 38 (SNTL 26), č. 3, s. 179–185. ISSN 0015-1920

Výzkumné studie a zprávy

 • Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace. Hlavní řešitel:DURČÁKOVÁ, J. GAČR P402/10/0289, 2010 – 2012
 • Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé. Hlavní řešitel: MANDEL, M. GAČR 402/06/0209, 2006 –2009.
 • Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Hlavní řešitel: AZSTALOS, O. Praha: VŠE, 1999–2004. Výzkumný záměr.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Forwardové kurzy, kurzová očekávání a budoucí spotové kurzy. In Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2003, s. 175–188. ISBN 80-245-0602-5.
 • DURČÁKOVÁ, J., et al. Development of public universities financial condition and prerequisites: a concluding report of the project. Prague: Oeconomica, 2003. 19 s. ISBN 80-245-0681-5.
 • Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu budování makroekonomické rovnováhy. Hlavní řešitel: MANDEL, M. GAČR 402/03/1292, 2002 –2005.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Měnový kurz, inflace a reálný růst v transformujících se ekonomikách. In Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha: VŠE, FFÚ, 2001, s. 141–154. ISBN 80-245-0243-7.

Ostatní odborné publikační a jiné aktivity:

a) Mezinárodní projekty:

 • DURČÁKOVÁ, J. An Integrated Strategy for the University of Economics, Prague, and Warsaw School of Economics to develop the network with CEMS schools. MONET, grant EU TEMPUS, JEP 11235, 1996–1998. Autorka, hlavní řešitelka a koordinátorka projektu 12 evropských univerzit.
 • DURČÁKOVÁ, J. Premier European Standards project – An Integrated Development Strategy for the University of Economics, Prague. Grant EU TEMPUS, JEP 07614, 1994–1996. Autorka, hlavní řešitelka a koordinátorka projektu 8 univerzit.
 • DURČÁKOVÁ, J. Finance and Accounting Educational Program. Grant EU TEMPUS, JEP č. 2075, 1991-1993. Autorka, hlavní řešitelka a koordinátorka projektu 4 univerzit.
 • Expertní posouzení mezinárodních projektů EU zařazených do projektu TOP 5. ETF, Torino, 1999. Spoluřešitelka mezinárodního projektu.
 • Hlavní řešitelky VALENTOVÁ, E., KOTLANOVÁ, A. Strategic and Internal Management of Czech Universities Design and Implementation System of a Quality Assurance at Institutions of Higher Education in the Czech Republic. Národní projekt JEP+8222–96. Celkem 19 partnerů ze 4 různých zemí. Spoluřešitelka.

b) Rozvojový projekt českých vysokých škol:

 • DURČÁKOVÁ, J. Projekt č. 6 „Kritéria kvality“. In Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady. ČKR, 2003.

c) Překlad a jiné odborné publikační aktivity:

 • DURČÁKOVÁ, J. Erasmus Mundus Masters Courses. Presentace, seminář MŠMT. Praha 4.10.2004.
 • BULÍŘ, A., a kol. Překlad knihy: MISHKIN, F. Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů. Finance a úvěr, 1991, roč. 41, č. 1, s. 1-24. ISSN 0015-1920.
 • DURČÁKOVÁ, J. Partnership of Excellence in Economic Education. Prague Economic Papers. Praha: VŠE, 1999, vol. VIII, no. 1., s. 87–88. ISSN 1210-0455.
 • DURČÁKOVÁ, J. Devizový kurs a jeho úloha v mikrosféře. Teze habilitační přednášky. Praha: VŠE, květen 1993.
 • DURČÁKOVÁ, J. Brain Drain Issue on the Background of Universities and Economies. In Proceedings of the international seminar on „Brain Drain Issue in Europe“. UNESCO, Regional Office for Science and Technology in Europe. Venice, 1993.
 • DURČÁKOVÁ, J. Financial Sustainability – The Case study of the University of Economucs, Prague. In Financial Sustainability: Generating New Revenue Streams. Mezinárodní konference EUA (European University Association). Hamburg, 2006. Vyžádaná přednáška.
 • DURČÁKOVÁ, J. Ekonomické a manažerské vzdělávání na českých vysokých školách před vstupem do EU. In Adaptační procesy v české ekonomice před vstupem do EU. VŠB. Technická univerzita Ostrava, září 2002.
 • DURČÁKOVÁ, J. Přínosy projektů TEMPUS zařazených do expertního posouzení TOP 5. In EAIE „On Equal Terms: New Partners in International Education”. EAIE Eighth Annual Conference. Hungary, Budapest, 1996.
 • DURČÁKOVÁ, J. Quality in International Education. In The Case Study of the University of Economics, Prague. EAIE Sixth Annual Conference. United Kingdom, London, 1994.
 • DURČÁKOVÁ, J. Spolupráce mezi Východem a Západem v oblasti ekonomického vzdělávání. In Mezinárodní konferenci EAIE (European Association for International Education). Berlín, listopad 1992.
 • DURČÁKOVÁ, J. Přínosy mezinárodního programu TEMPUS pro modernizaci výuky financí na VŠE. In Mezinárodní konferenci East-West Business and Corporation in Business Education. Amsterdam, září 1992.