Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc.

CURRICULUM VITAE

email: kodera@vse.cz

Vzdělání

1965 – 1970 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, obor Politická ekonomie
1972 – 1978 Univerzita Karlova, Fakulta matematicko-fyzikální, specializace Aplikovaná matematika
1981 kandidát věd v oboru teorie řízení a plánování na fakultě řízení VŠE v Praze
1985 doktorát přírodovědy v oboru teoretická kybernetika a teorie informací na matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy
1995 docent na fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze
2002 profesor pro obor finance

Zaměstnání
1970 – 1971 SBČS pobočka Praha 3 – úvěrový inspektor
1972 – 1973 Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra dějin ekonomických teorií (se zaměřením na matematickou ekonomii a ekonometrii)
1973 – 1991 Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra ekonometrie, (přednášky z matematické ekonomie, teorie firmy a dynamického programování, výzkumná činnost zaměřena na dynamické makroekonomické systémy a teorii cyklu)
1991 – dosud Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra měnové teorie a politiky, přednášky z monetární analýzy a teorie portfolia, výzkumná činnost zaměřena na dynamickou monetární teorii
1995 – dosud Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, Oddělení ekonometrie (výzkumná činnost v oblasti nelineárních deterministických a stochastických ekonomických systémů)

Aktivity
* Prezident české ekonometrické společnosti v letech 1998-2000
* Člen rady české ekonometrické společnosti od roku 1996
* Předseda podoborové komise GAČR
* Člen oborové komise GAČR
* Člen vědecké rady Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze
* Institut oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze, garant kursu ohodnocování cenných papírů
* Přednášky z tržního ohodnocování cenných papírů na Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze
* Znalecké posudky v oblasti ohodnocování cenných papírů
* Člen atestační komise Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR

Výzkumné úkoly
* Transmisní mechanismy měnové politiky v podmínkách české ekonomiky. ČNB Institut ekonomie, řešitelé Mandel, M. a Kodera J., obhájeno v roce 1997, výzkumná práce č. 76.
* Poptávka po likvidních aktivech (aplikace na ČR). GAČR 402/96/1440, hlavní řešitel Doc. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc., obhájeno v roce 1999.
* Dynamika výnosnosti aktiv (aplikace na ČR). GAČR 402/00/0439, hlavní řešitel Prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc., obhájeno v roce 2002.
* Ekonomická dynamika: Analytická řešení a počítačové animace makroekonomických modelů (GA AV ČR A7075202), hlavní řešitel Ing. Karel Sladký, CSc. ÚTIA (pokračuje)

Publikace
Kodera, J.: Měnová analýza, Melandrium, Slaný 2001, 217 s. ISBN 80-80174-13-8
Kodera, J. – Pánková, V.: Odhad neoklasického modelu poptávky po penězích v české ekonomice. Politická ekonomie, 1999, roč. XLVII, č. 5, s. 615-620. ISSN 0032-3233.
Kodera, J. – Pánková, V.: Money Demand Analysis-Model in The Czech Republic. Bulletin of The Czech Econometric Society, 1999, roč. 6, č. 10, s. 51-56. ISSN 1212-074x.
Sladký, K.- Kodera, J. – Vošvrda, M.: Sensitivity and Stability in Dynamical Economic Systems. Bulletin of the Czech Econometric Society, 1999, č.9, pp.1-10
Kodera, J., Pánková, V.: Capital Yields Assesment Trough Cross Section Production Function. Bulletin of the Czech Econometric Society, 2001, č.14, pp.79-87
Kodera J. – Pánková V.: Kapitálová výnosnost (možnosti využití produkční funkce pro ohodnocování firem v České republice). Politická ekonomie, 2002, L, č.2, s. 209-216, ISSN 0032 – 3233
Kodera, J.: Price Dynamics in Extended Kaldor Model, In Proceedings of the 18th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2000, 13-15 September 2000, Prague, Czech Republic, Dlouhý M., ed. ISBN 80-245-0057-4
Kodera, J.: Four Equation Model of Price Dynamics, In Proceedings of the 20th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2002, 151-155 3-5 September 2002, Ostrava, Czech Republic, Ramík J., ed. ISBN 80-245-0057-4
Kodera, J. – Pánková, V.: Money Demand Analysis by AIDS Model in the Czech Republic. Beijing (China) 16.08.1999 -20.08.1999. Beijing : IFORS, 1999. ISBN nemá.
Kodera, Jan – Pánková, Václava. Rational Choice Principle-the Econometric Model. In: An International Conference on Recent Developments in Statistic and Probability and Their Applicatons. December 30, 2000-January 2,2001. India International Centre. New Delhi, 2000, pp. 254-257
Kodera, Jan – Pánková Václava. Production Planning in The Transition Economy of The Czech Republic. In APIEMS’2000. Lai, King Keung; Gen, Mitsuo, editors. Hong-Kong December 20-22, 2000. Global Link Publishing Company pp.1-3. ISSBN 962-8286-07-2
Kodera, J., Pankova, V.: Industrial Capital Yields in the Czech epublic. Proceedings, 17th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future, 10th – 12th July 2001, Durban-South Africa, pp. 820-827, ISBN 1-86840-432-3
Kodera J., Sladký K., Vošvrda M.: The role of inflation rate on the dynamics of an extended Kaldor model. In: Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making 11). Slovak Agricultural University, Nitra 2002, pp. 131-137.
Kodera, J. (2003) Optimal Investment Strategy of the Firm with Reproducible Resource. In: „Proceedings of the Fourth Asia-Pacific Conference on Industrial Engineering and Management Systems“. December 18-20, 2002, Taipei, Taiwan. Yon-Chun Chou, Argon Chen, Feng-Cheng Yang, eds. (CDROM)